668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

został objęty wsparciem w ramach projektu pt.:

„Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki

poprzez system wsparcia uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe

w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego”,

na który Powiat Kartuski pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych.

 

 

 

 

Oś Priorytetowa: 3 Edukacja

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinasowanie: 90% (środki: 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS, 5% krajowy wkład publiczny – budżet państwa)

Wkład własny: 10%

Okres realizacji: 01.12.2016 r. do 30.04.2023 r.

Wartość: 4 105 201,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  3 694 680,90 zł

 

 

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego dwóch placówek szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kartuski: ZSZiO w Żukowie oraz ZST w Kartuzach w branżach kluczowych dla subregionalnego i regionalnego rynku pracy, takich jak: Transport, logistyka i motoryzacja, Budownictwo, a także Energetyka i Ekoenergetyka. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Kartuskim.

Wsparciem objętych zostanie 655 uczniów (ZSZiO Żukowo: 215, ZST Kartuzy: 440)  oraz 20 nauczycieli kształcenia zawodowego (ZSZiO Żukowo: 7, ZST Kartuzy: 13).

 

 

Branża Transport, logistyka i motoryzacja w obszarze transport i logistyka (ZSZiO Żukowo):

 

Uczniowie - wsparcie obejmuje w szczególności:

  • staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców wykraczające poza podstawę programową;
  • kursy z zakresu: obsługi wózków widłowych; obsługi programu magazynowego typu Lomag; prawa jazdy kat. B; kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kat. C; obsługi podnośników HDS; obsługi suwnic; kursów: cumowniczy portowy, lukowy, hakowy, chwytakowy;
  • zajęcia z języka angielskiego zawodowego w logistyce, w portach i terminalach, w transporcie kolejowym, w transporcie drogowym, a także z zakresu obsługi podróżnych na kolei.
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego: grupowe i indywidualne.

 

Nauczyciele kształcenia zawodowego - wsparcie obejmuje w szczególności:

  • staże realizowane u pracodawców;
  • studia podyplomowe: obsługa ruchu lotniczego, transport drogowy;
  • kursy lub szkolenia doskonalące, m.in. z zakresu: efektywnej logistyki, bezpiecznego łańcucha dostaw – etyki logistycznej w praktyce; Międzynarodowych Reguł Handlu (Incoterms 2010); przewozów kontenerowych i drobnicowych – spedycji i transportu morskiego; organizacji transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa; „Prowadzenia ruchu pociągów oraz automatyki kolejowej”; „Sterowania ruchem kolejowym”; „Prowadzenia ruchu pociągów”.

 

Ponadto w ramach projektu realizowane będzie doradztwo zawodowe dla uczniów – zajęcia grupowe i indywidualne. Zatrudniony zostanie również Powiatowy Konsultant Doradca, którego głównym zadaniem będzie koordynowanie Powiatowego Systemu doradztwa dla branż kluczowych objętych projektem, m.in.: inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe; badanie struktury rynku pracy; inicjowanie  i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego o zasięgu powiatowym.

 

 

Plakat

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap