668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

ERASMUS+ Edukacja Szkolna

ERASMUS+ Edukacja Szkolna

Podsumowanie projektu

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie podsumował i zakończył dwuletni projekt Erasmus+ „Wzmocnienie Wymiaru Europejskiego Szkoły poprzez Podniesienie Kwalifikacji Pracowników”. W projekcie wzięło udział 13 nauczycieli i nauczycielek, którzy podnosili swoje kwalifikacje w 6 różnych krajach UE.  Nabyte kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami Europass, które wręczono uczestnikom na uroczystości podsumowującej projekt.

Dzięki realizacji zagranicznych kursów wzrosły umiejętności językowe pracowników naszej szkoły, wprowadzono nowe, ciekawe metod pracy na lekcjach językowych i niejęzykowych, wprowadzono nauczanie CLIL, promowano wśród uczniów postawy tolerancji dla różnorodności, kształtowano wśród nich przedsiębiorczość i zmysł inicjatywy.

Wśród uczestników projektu byli nauczyciele języków obcych, matematyki/informatyki, biologii, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych. Wyjazdy odbywały się indywidualnie lub w małych grupach (do 3 osób). Uczestnicy odbyli kursy językowe i metodyczne w Scarborough i Londynie (Wielka Brytania), Galway i Cork (Irlandia),  Pemboke (Malta),  Lindau (Niemcy), Wiedniu (Austria). Wicedyrektor ukończyła kurs z zarządzania konfliktem we Florencji. Językiem kursu był język angielski. Tak duża różnorodność lokalizacji pomogła uzyskać większą samodzielność uczestników, motywację do integrowania się z uczestnikami z innych krajów, oraz bardzo indywidualny dobór szkoleń do potrzeb nauczycieli.

 Nauczyciele, którzy uczestniczyli w kursach ogólnych języka angielskiego, podnieśli swoje kompetencje językowe we wszystkich funkcjach języka. Wzrost umiejętności językowych pozwala im obecnie na ciekawsze prowadzenie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Większe umiejętności językowe pozwalają im lepiej wykorzystywać ścieżki międzyprzedmiotowe. Nauczyciele mogą wplatać elementy nauki języka obcego w naukę swojego przedmiotu. Znajomość języków obcych u nauczycieli jest wykorzystywana przez szkołę np. do organizacji wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych.

Nauczyciele języków obcych szkolili swój warsztat z metodyki nauczania, tak aby podążać za najnowszymi trendami. Nauczyciele wybrali takie kursy, które odpowiadały ich potrzebom zawodowym i przyczyniają się do poprawy pracy szkoły. Zrealizowali oni następujące zagadnienia:

  • intensywny kurs językowy z metodyką nastawioną na wymagającego ucznia (z nastawieniem na otwarcie klas dwujęzycznych), a jednocześnie z naciskiem na kulturę Wielkiej Brytanii i rozwój języka, szczególnie w sferze zapożyczeń i słowotwórstwa w związku z pojawianiem się nowych zjawisk, zachowań itp.
  • kurs językowo-metodyczny z nastawieniem na CLIL, czyli metodykę uczenia przedmiotów ogólnokształcących, takich jak matematyka czy geografia oraz przedmiotów zawodowych po angielsku
  • kurs metodyczno - językowy z nastawieniem na różnice między niemiecką a austriacką odmianą języka, motywowanie uczniów poprzez uczenie idiomów i popularnych powiedzeń po niemiecku, nauczanie poprzez przybliżanie historii i kultury krajów niemieckojęzycznych, w tym również kultury popularnej
  • uczenie języka niemieckiego jako przygody, uczenie poprzez działanie, wplatanie nauki języka obcego w gry terenowe i inne wspólne zadania

 Uzyskana wiedza i umiejętności zmotywowały nauczycieli do wielu działań na terenie szkoły. Między innymi poprowadzono zajęcia kulturowe popularyzujące wiedzę o krajach i regionach, w których byli uczestnicy, zorganizowano Międzynarodowy Dzień Języków, Europejski Tydzień Sportu, poprowadzono lekcje otwarte i spotkania z przedstawicielami innych szkół popularyzujące wiedzę o rezultatach projektu. Nawiązane w czasie wyjazdów kontakty zaowocowały realizacją dwóch projektów eTwinning. W programie wychowawczo profilaktycznym położono większy nacisk na tolerancję i różnorodność kulturową. Wprowadzono nowe procedury dotyczące zarządzania konfliktem, a w szczególności w przypadku ujawnienia przemocy rówieśniczej (bullying). Dzięki projektom edukacyjnym jak ten uczniowie przekonują się, że warto być ciekawym świata, poznawać inne kultury i odnosić się do nich z szacunkiem.

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap