668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Historia szkoły

 

Historia szkoły 

 

Rok 1953

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 12 stycznia 1954r. z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1953r. utworzono Państwowe Liceum Pedagogiczne w Żukowie z siedzibą w nowo wybudowanej „Szkole Pomniku”. W pierwszym naborze przystąpiło do nauki 42 uczniów, a kadrę na początku stanowili nauczyciele szkoły podstawowej z kierownikiem Mieczysławem Moryniem.

 

Rok 1955

Zatrudniono nowych nauczycieli z wykształceniem pedagogicznym (11 osób). Grona pedagogiczne liceum i powołanej w tym roku szkoły ćwiczeń podlegały dyrekcji liceum pedagogicznego. Od 01.09.1955r. do 31.05.1956r. funkcję dyrektora PLP pełnił Wacław Pieńkowski, którego zastąpił Marian Soiński, zajmując to kierownicze stanowisko w szkole do dnia 31.08.1961r.

 

Rok 1962

Oddano do użytku internat PLP w Żukowie. Obiekt przeznaczono dla dwustu osób, z czteroosobowymi salami, świetlicami, stołówką z zapleczem kuchennym i magazynowym, gabinetem stomatologicznym i lekarskim. W sierpniu 1963r. gotowa była już sala gimnastyczna oraz mieszkania nauczycielskie.Dyrektorem placówki w latach 1961 – 1965 był Ryszard Łosiński.

 

Rok 1967

Utworzono Technikum Budowlane w Żukowie dla absolwentów szkół przysposobienia rolniczego, z trzyletnim okresem nauki oraz Technikum Ekonomiczne o specjalności Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa. W następnym roku szkolnym zmieniono nazwę na Liceum Ekonomiczne i wprowadzono specjalność Surowce rolne. Od 1965r. funkcję dyrektora placówki pełnił Leon Miciński.

 

Rok 1970

Zakończył się siedemnastoletni okres funkcjonowania Państwowego Liceum Pedagogicznego w Żukowie, które wyedukowało  535 absolwentów. Przestało również istnieć Technikum Budowlane, w miejsce którego powołano Zasadniczą Szkołę Handlową. Później utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. Dyrektorem był wówczas Leon Miciński, który ustąpił ze stanowiska w 1972r.

 

Rok 1977

Powołano Liceum Zawodowe w Żukowie, a Zasadniczą Szkołę Dokształcającą zastąpiono Zasadniczą Szkołą Zawodową. Utworzono również trzyletnie Średnie Studium Zawodowe dla pracujących. Od roku 1972 funkcję dyrektora szkoły sprawował Stanisław Kosznik.

 

Rok 1983

Placówka przyjęła nazwę Zespół Szkół Zawodowych w Żukowie, w skład którego wchodziły: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Zawodowe, które istniało do 1985 roku.

 

Rok 1990

Dokonano naboru uczniów do oddziałów liceum ogólnokształcącego, a w 1992r. szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. W latach 1991-1992 dyrektorem placówki był Grzegorz Halasz, którego zastąpił na tym stanowisku Tadeusz Jakubiak od 01.07.1992r.

 

Żródła:

Antoni Grzędzicki, Z przeszłości szkolnictwa ponadpodstawowego w Żukowie, Gdańsk 1993.

Stanisław Kosznik, Eugenia Latoszewska, Bozena Skierka, Z dziejów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Żukowie (1953-1970), Żukowo 2009

 

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap