668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do matury

 

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

 

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego w 2021 roku może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r. W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  • otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

 

W roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

 

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w złożonej deklaracji lub wypełnić nową deklarację (wariant A) nie później niż do dnia 7 lutego 2021 r.

 

Informujemy, że w roku 2021 absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) przystępowali do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyli wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (tj. język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym), mają prawo do 31 maja 2021 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.2314).

Polecamy zapoznanie się ze zaktualizowanymi informatorami maturalnymi - dostępnymi na strone CKE

Matura 2021 - wymagania na egzaminach

Uwaga Maturzyści!

 

W dniu dzisiejszym Miniester Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie MEN - czytaj więcej

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap