668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

RODO

 

Administrator Danych Osobowych 

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 

Patryk Richert

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

zsziozukowo.iod@gmail.com

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych  wyłącznie w  celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Podającemu dane przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5. polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w  formie papierowej oraz elektronicznej.

Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (83-330 Żukowo ul. Gdyńska 5).

 

Klauzule informacyjne (wersja I-2020):

 
Rekrutacja pracowników
Pracownicy - zatrudnienie
Zgłoszenie pracowników do ZUS
Prowadzenie rozliczeń z pracownikami
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rejestr wypadków pracowników
Rejestr delegacji służbowych
Awans nauczyciela
Sporządzenie arkusza organizacyjnego
Monitoring wizyjny
Rada rodziców
Karta biblioteczna
Rekrutacja uczniów
Dziennik elektroniczny
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Księga arkuszu ocen
Księga uczniów
Pomoc psychologiczno -pedagogiczna
Legitymacje szkolne
Zaświadczenia dla uczniów
Świadectwa szkolne
Rejestr wypadków uczniów

 

Wzory zgód i oświadczeń:

 

Uczeń / Opiekun prawny

Pracownik

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap