668 213 866 | 58 681 85 12         zsziozukowo@wp.pl

Plan lekcji

Ferie zimowe dobiegły końca.

Od dnia 18.01.2021 roku wracamy do zajęć zdalnych. 

Prosimy o zapoznanie się z nowym planem lekcji dostępnym na stronie https://zszio.hostb.pl/plan_lekcji/plan.pdf

 

Klasy technikalne wybrane zajęcia praktyczne będą realizowały w szkole, a uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia praktyczną naukę zawodu realizują u pracodawców.


Zajęcia stacjonarne (realizowanych w szkole z godnie z planem lekcji) z przedmiotów zawodowych na najbliższy tydzień.

 

19.01.2020 Wtorek

Klasa 2 PEK ekonomiści - sala 303

Klasa 2 PEK kolejarze - sala 319

Klasa 2 PPL porty i terminale sala - 304

Klasa 2 PPL logistyk - sala 318

 

20.01.2020 Środa 

Klasa 2 GEK grupa ekonomiści - sala 303

Klasa 2 GEK grupa kolej - sala 319

Klasa 2 GPL porty i terminale - sala 304

Klasa 2 GPL logistyk - sala 318

Klasa 3 TEP ekonomiści - sala 218  lekcje 1-5   (WF - lekcje 8-9 zdalne)

Klasa 3 TEP porty i terminale - sala 309 lekcje 1-5   (WF - lekcje 8-9 zdalne)

 

22.01.2020 Piątek 

Klasa 1 TEP ekonomiści - sala 303

Klasa 1 TEP porty i terminale - sala 304

Klasa 1 TL grupa 1 - sala 309

Klasa 1 TL grupa 2 - sala 310

Klasa 1 TDK  drogowcy - sala 209

Klasa 1 TDK  kolej - sala 319

Klasa 3 TEP ekonomiści - sala 218

Klasa 3 TEP porty i terminale - sala 202

Klasa 3 TKL logistyk - sala 311

Klasa 3 TKL kolej - sala 02

Informacje dla uczniów i absolwentów przystępujących do matury

 

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

 

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego w 2021 roku może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r. W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
 • otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
 • otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

 

W roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

 • nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
 • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

 

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w złożonej deklaracji lub wypełnić nową deklarację (wariant A) nie później niż do dnia 7 lutego 2021 r.

 

Informujemy, że w roku 2021 absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) przystępowali do egzaminu maturalnego (w formule 2015) i zaliczyli wszystkie pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym (tj. język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym), mają prawo do 31 maja 2021 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) bez przystępowania do niezdanych egzaminów ustnych oraz obowiązkowego (w poprzednich latach) przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493, z późn. zm., w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.2314).

Polecamy zapoznanie się ze zaktualizowanymi informatorami maturalnymi - dostępnymi na strone CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Drodzy uczniowie i absolwenci,

 

W poniedziałek 11 stycznia 2021 roku rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia wg poniższego harmonogramu:

 

Egzamin pisemny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin pisemny

Absolwent

Kucharz

TG.07

12.01.2021
godz. 10:00/s.319

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali

AU.32
AU.34

12.01.2021
godz. 12:00/górna sala gimn.

4 TE

Technik ekonomista

AU. 36

12.01.2021
godz. 12:00/aula

4 TKP

Technik transportu kolejowego

AU. 47

12.01.2021
godz. 14:00/s.319

 

Egzamin praktyczny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin praktyczny

3TL

Technik logistyk - egzamin poprawkowy

AU.22

11.01.2021
godz. 9:00
s.319

3 TKP

Technik transportu kolejowego - egzamin poprawkowy

AU.46

11.01.2021
godz. 9:00
s.318

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.44

11.01.2021
godz. 9:00
s.318

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik transportu kolejowego

AU.32
AU.47

11.01.2021
godz. 13:00
górna sala gimn.

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.45

11.01.2021
godz. 13:00
górna sala gimn.

4 TKP

Technik eksploatacji portów i terminali

AU.34

11.01.2021
godz. 13:00
aula

Absolwent

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34

11.01.2021
godz. 13:00
aula

4 TE

Technik ekonomista

AU.36

18.01.2021
godz. 9:00
aula

18.01.2021
godz. 15:00
aula

 

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie należy zgłosić się do szkoły w dniu egzaminu.

Życzymy Wam pytań niełatwych, nietrudnych, ale takich, na które będziecie znali odpowiedzi.

 

Powodzenia!

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

 

Informacja dla zdających na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap pisemny - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap praktyczny - czytaj więcej

Życzenia

Życzenia

Sportowy Kalendarz Adwentowy

Wyniki konkursu "Odkryj swój świąteczny talent"

 

Bardzo cieszymy się, że podzieliliscie się swoimi świątecznymi talentami z nami.

W wyniku długich przedświątecznych obrad przyznane zostały trzy równorzędne I miejsca w konkursie dla:

Agnieszki Tomaczkowskiej z klasy IV TKP - zobacz świąteczny talent Agnieszki

Julii Syldatk z klasy I TL - posłuchaj świątecznego talentu Julii

Sabiniy Peplińskiej z klasy IV TKP - zobacz świąteczny talent Sabiny.

Komisja konkursowa przyznala także dwa wyróznienia dla Lidii Bychowskiej z klasy IV TKP oraz Wiktorii Cirockiej z klasy II GPL.

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy za liczny udział w konkursie!

Opiekun SU
Agnieszka Rychert

 

 

Komunikat

Uwaga!

 

W dniu 22 grudnia 2020 roku wszystkie zajęcia praktyczne dla klas II Technikum będą realizowane w formie zdalnej przez platforme Moodle i Google Meet.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Komunikat

Uwaga!

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 roku szkoła będzie nieczynna.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Nauczanie zdalne w ZSZiO z przymrużeniem oka

 

Z pozdrowieniami dla wszystkich nauczycieli i uczniów ZSZiO.

Utwór nagrany z humorem po rozmowie z nauczycielami naszej szkoły.

ks. Sylwester Malikowski

 

Pokolenia w pandemii- kto zyskał a kto stracił?

Chyba każdy zastanawiał się nad konsekwencjami pandemii i wprowadzanych z tego powodu zmian w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Być może ktoś stracił pracę z powodu kwarantanny, może ktoś wręcz wzbogacił się umiejętnie dostosowując się do nowych reguł?

W naszym społeczeństwie wyróżnia się kilka pokoleń, a każde z nich ma swoją nazwę i przypisane cechy ogólne... 

 

Licząc od najstarszego aktywnego zawodowo to:

 • baby boomers- osoby urodzone w latach 1946-1964, często chcą pracować po przejściu na emertyturę, chętnie dzielą się doświadczeniem zawodowym z młodszym pokoleniem, rzadko zmianiają pracę, są zaangażowane w pracę, do zmian podchodzą z dużą ostrożnością.
 • pokolenie X- urodzeni w latach 1965- 1979, czasem nazywani pokoleniem PRL, aktywni zawodowo, wyróżnia ich lojalność wobec pracodawcy, to pracownicy godni zaufania, uczą się samodzielnie, rozwiazań szukają na własną rękę, ich celem w pracy jest rezultat a nie sam proces wykonywania czynności
 • pokolenie Y- to osoby urodzone w latach 1980- 1999, to pracownicy wielozadaniowi lubiący podejmowć nowe wyzwania, ich warunkiem zaangażowania w pracę jest uznanie jej za bycie interesującą, w pracy cenią elastyczny wymiar godzin, stały rozwój i satysfakcję finansową- jeśli obecna praca im tego nie zapewnia, szukają nowej, 
 • pokolenie Z- osoby urodzone po roku 2000, urodzone w dobie nowych technologii i stałego dostępu do internetu, naturalnie poruszają się w świecie wirtulanym, oceniani są jako osoby pragmatyczne, świadome zmian jakie przyniosła technologia, ambitni, rozwiązują problemy w sposób twórczy, potrzebują częstej i pozytywnej informacji zwrotnej

 

W ciągu niecałego roku sytuacja na rynku pracy uległa zmianie. Każdy kto ma internet w domu bądź telewizor jest wręcz bombardowany informacjami na temat ogólnego kryzysu. Ale kto tak naprawdę najbardziej ucierpiał? Które pokolenie będzie miało teraz "pod górkę"?

 

Poniżej znajduje się link do bardzo ciekawej analizy rynku pracy w czasie pandemii, oceniającej sytuację całych pokoleń, a nie poszczególnych sektorów przemysłu.

 

Zapraszamy do lektury, naprawdę warto:

https://paulinamazur.com/pokolenia-w-pandemii-kto-zyskal-a-kto-stracil/

 

 

Zespół PPP

 

 

Źródło:

https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/pokolenie-z-co-oznacza-pojecie-pokolenie-z

Matura 2021 - wymagania na egzaminach

Uwaga Maturzyści!

 

W dniu dzisiejszym Miniester Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie zmieniające w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie MEN - czytaj więcej

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Plan zajęć stacjonarnych dla uczniów klas II i IV technikum w ZSZiO

Plan zajęć praktycznych - stacjonarnych dla uczniów klas II i IV Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

WTOREK 

15.12.2020r.

Klasa

Grupa

Godziny zajęć

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

II PEK

ekonomista

8.55 – 10.35

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Anna Darul

303

10.50 – 13.20

Systemy komputerowe w sprzedaży
i w gospodarce zasobami rzeczowymi

Lucyna Paluch

303

kolej

10.50 – 13.20

Technika ruchu kolejowego

Tomasz Kotwica

319

II PPL

porty

8.55 – 13.20

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Beata Kołodziej

305

logistyk

8.00 – 10.35

Przechowywanie zapasów

Iwona Czechowska- Szczudrawa

318

10.50 – 13.20

Przyjmowanie i wydawanie zapasów

Magdalena Masik

318

ŚRODA

16.12.2020r.

Klasa

Grupa

Godziny zajęć

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

II GEK

ekonomista

8.55 – 11.35

Systemy komputerowe w sprzedaży

 i w gospodarce zasobami rzeczowymi

Lucyna Paluch

303

11.45 – 13.20

Techniki komputerowe w pracy biurowej

Anna Darul

303

kolej

8.55 – 11.35

Technika ruchu kolejowego

Piotr Narloch

319

II GPL

porty

8.55 – 13.20

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Beata Kołodziej

305

logistyk

 

8.00 – 10.35

Przechowywanie zapasów

Iwona Czechowska- Szczudrawa

318

10.50 – 13.20

Przyjmowanie i wydawanie zapasów

Magdalena Masik

318

IV TE

ekonomista

gr. I

14.20 – 16.50

Biuro rachunkowe

Lucyna Paluch

303

IV TL

logistyk

gr. I

13.00 – 16.30

Procesy transportowe

Agnieszka Rychert

311

CZWARTEK

17.12.2020r.

Klasa

Grupa

Godziny zajęć

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

IV TE

ekonomista

gr. II

12.15 – 15.45

Biuro rachunkowe

Lucyna Paluch

303

IV TKP kolej 14.15 - 16.50 Działalność usługowa kolei Marek Naczk 319

PIĄTEK

18.12.2020r.

Klasa

Grupa

Godziny zajęć

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

IV TKP

kolej

11.20 – 16.50

Eksploatacja handlowa kolei

Planowanie i realizacja przewozów

Michał Jastrząbek

319

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Informacją dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Kurs strzelecki dla klasy wojskowej

7 grudnia 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej o dofinansowanie „Kursu strzeleckiego dla klasy wojskowej”  dla uczniów klasy II GOT. Uzyskaliśmy z MON dofinansowanie w wysokości 3086zł. W ramach tegoż kursu uczniowie klasy II GOT wezmą udział w zajęciach na strzelnicy w Kartuzach oraz w Miszewie (Perkun), przechodząc tym samym szkolenie w posługiwaniu się bronią pneumatyczną oraz bronią palną.

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021

 

Egzamin pisemny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin pisemny

Absolwent

Kucharz

TG.07

12.01.2021
godz. 10:00

sala 319

4 TL
4 TKP

Technik logistyk
Technik eksploatacji portów i terminali

AU.32
AU.34

12.01.2021
godz. 12:00

górna sala gimnastyczna

4 TE

Technik ekonomista

AU. 36

12.01.2021
godz. 12:00

aula

4 TKP

Technik transportu kolejowego

AU. 47

12.01.2021
godz. 14:00

Sala 319

 

Egzamin praktyczny

 

Klasa

Zawód

Kwalifikacje

Egzamin praktyczny

3TL

Technik logistyk
 

AU.22

11.01.2021
godz. 9:00

Sala 319

3 TKP

Technik transportu kolejowego

AU.46
 

 

11.01.2021
godz. 9:00

sala 318

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.44

11.01.2021

godz. 9:00

sala 318

4 TE
4 TTK

Technik logistyk
Technik transportu kolejowego
 

AU.32
AU.47
 

 

11.01.2021
godz. 13:00

górna sala gimnastyczna

Absolwent

Technik transportu kolejowego

A.45

11.01.2021

godz. 13:00

górna sala gimnastyczna

4 TEP

Technik eksploatacji portów i terminali

AU.34
 

11.01.2021
godz. 13:00

aula

Absolwent

Technik eksploatacji portów i terminali

A.34

11.01.2021

godz. 13:00

aula

4 TE

Technik ekonomista

AU.36

18.01.2021
godz. 9:00

aula

 

18.01.2021
godz. 15:00

aula

 

 

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020

Serdecznie zapraszamy,

 

do zapoznania się z kampanią uświadamiającą problematykę hejtu w życiu młodego człowieka.

 

Poniżej znajdują się linki do filmików (oba są tej samej treści, różnią się rozdzielczością):

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp+sharing

https://drive.google.com/file/d/1f7TVddZbsjRQtqwLhV6NCi49Y02Zgm6L/view?usp=sharing

 

Każdego roku prowadzimy liczne zajęcia, na których omawiamy problem hejtu w internecie oraz życiu realnym. Edukujemy jak radzić sobie ze wspomnianym wyżej problemem, co robić gdy stajemy się ofiarą hejtu, a także dokładamy wszelkich starać by hamować zaistniałe konflikty. Staramy się by treść i sposób przekazywanych informacji docierały do jak najszerszego grona, ponieważ mamy świadomość stykania się z młodymi osobami, które dopiero uczą się dorosłości i postaw prospołecznych.

 

Przy okazji dziękujemy Wam, Drodzy Rodzice, za dotychczasowe wsparcie w podejmowanych przez nas działaniach i współpracę, która jest tak ważna w dzisiejszym świecie.

Wspólnymi siłami osiągniemy więcej :)

 

Pozdrawiamy

Zespół PPP

 

Razem na Święta

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do niesienia pomoc innym. Zależy nam na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
 Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji „Razem na Święta” pamiętajmy by były bezpieczne zarówna dla nas jaki i osób z którymi będziemy mieli kontakt. Ważne jest zachowanie dystansu społecznego oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.  

 

Wspólnie chcielibyśmy wesprzeć Hospicjum poprzez przekazanie środków higienicznych.
Bardzo prosimy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy będą dostrczać karty ocen z praktycznej nauki zawodu, o przyniesienie paczki nawilżanych chusteczek lub innych środków higienicznych. Uczniów Technkim, uczęszczających na zajęcia praktyczne na terenie szkoły prosimy o zorganizowanie zbiórki pieniędzy i zakup pieluch dla dorosłych pensjonariuszy hospicjum. Dary należy zostawić w portierni szkoły.

Zbiórka dla Hospicjum trwa do dnia 18 grudnia 2020r. 

 

Pomagać możemy z naszego domu według naszego uznania i możliwości poprzez: wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych), samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi osób potrzebujących w naszej okolicy (np. sąsiadom ale  z zachowaniem reżimu sanitarnego), przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół, zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach.

Małe gesty mogą sprawić innym ogromną radość!

Niech przyświecają nam słowa Jana Pawła II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
                                                                    

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Wyniki konkursu w ramach projektu

 

W konkursie na najlepszy projekt okładki oraz najciekawszą recenzję książki wygrała Patrycja Szymichowska z klasy III TEP.

Oto jej projekt okładki.

 

 

 

Patrycji gratulujemy sukcesu, a wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych konkursów!

 

Nauczycielki Biblioteki

Danuta Klimkiewicz i Małgorzata Białek

 

Smutek a depresja, czym różnią się oba zjawiska?

Każdemu człowiekowi zdarza się doświadczać smutek. Jest to naturalna emocja, jedna z 5 podstawowych (oprócz: złości, wstrętu, radości i strachu). Doświadczanie smutku jest niezależne od płci, wieku czy wykształcenia i zwykle ma charakter krótkotrwały. Ludzie mogą mieć zmienne nastroje, czasem mają lepsze a czasem gorsze momenty. Doświadczany smutek nie wpływa jednak znacząco na codzienne funkcjonowanie i nie zakłóca codziennych czynności- nie wymaga podejmowania terapii.

 

DEPRESJA natomiast jest chorobą wymagającą działań terapeutycznych. Obniżony nastrój ma charakter długotrwały i nawracający. Ważne by pamiętać, że w depresji obniżony nastrój uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Osoba o depresyjnym obniżonym nastroju wymaga konsultacji z psychologiem i psychiatrą, a czasem nawet podjęcia farmakoterapii. Farmakoterapia jest to ostateczność, jednak czasem obecność leków jest jedynym wyjściem by pomóc osobie na początku jej drogi do wyzdrowienia.

Przełom jesieni i zimy jest okresem kiedy pewne osoby mogą szczególnie mocno odczuwać obniżenie nastroju (co nie zawsze oznacza depresję) z tego powodu warto być czujnym, obserwować najbliższych i być gotowym do pomocy.

 

Poniżej znajduje się link do artykułu, dzięki któremu można szybciej rozeznać się czy konieczne jest podjęcie terapii czy może wystarczy lekkie wyhamowanie i odpoczynek czy relaks:

https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/depresja-a-obnizony-nastroj-jak-odroznic-smutek-od-depresji,3839,n,2672

Zapraszamy do lektury

Zespół PPP

Nowoczesne rozwiązanie dla uczniów - mLegitymacja

 

 

Drodzy Uczniowie,

 

W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy mieliście możliwość aktywowania mLegitymacji. Wiecie już, że dzięki mLegitymacji nie musicie pamiętać o noszeniu tradycyjnego dokumentu wystarczy, że macie ze sobą telefon. mLegitymacja to tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem naszej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak, jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy także Twoje zdjęcie. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

Kody do aktywacji mLegitymacji otrzymacie drogą mailową od wychowawców klas. Przed aktywacją mLegitymacji proponujemy zapoznać się z instrukcją - czytaj więcej

 

Dyrekcja 
Zespołu szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Żukowie

Sportowy Kalendarz Adwentowy - Bądź w formie na święta!

 

 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS

 

HIV - to ludzki wirus upośledzenia odporności

AIDS - to zespół nabytego upośledzenia odporności, to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

 

Trzy różnice udowadniające, że HIV i AIDS to nie to samo:

HIV to wirus powodujący AIDS

nie możesz złapać AIDS, ale możesz zarazić się HIV

jeśli jesteś zarażony HIV, nie oznacza to, że od razu masz AIDS, jednak w większości przypadków  zarażeni HIV wcześniej czy później wykazują objawy AIDS

 

Trzy główne drogi, przez które można zakazić się wirusem HIV:

poprzez przedostanie się zakażonej krwi do krwiobiegu osoby zdrowej

poprzez kontakty seksualne

wirus może się przenieść z zakażonej HIV matki na jej dziecko, np. w czasie ciąży, podczas porodu bądź też podczas karmienia dziecka

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ NA STRONIE  https://www.aids.gov.pl/kampanie/CWL/01.html

Plan lekcji

Uwaga!

 

Od dnia 30 listopada 2020 roku nastąpi zmiana planu lekcji - zobacz więcej

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Komunikat dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

 

UWAGA!

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Komunikat MEN - czytaj więcej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

 

Zajęcia on-line dla klas wojskowych

 

Uczniów klas wojskowych zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach online organizowanych przez Biuro programu do spraw Zostań Żołnierzem.

WIECIE CO TO FREESTYLE??

Zapraszamy 30 listopada o godz.19.00 na specjalne wydanie zajęć #online.

Link do zajęć https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/

 

Dowiesz się co to FREESTYLE, jakie są jego formy a przede wszystkim spróbujemy żebyś nauczył się choć podstaw.

Zajęcia poprowadzi - Vito Ostyn WS

Zobacz jego dźwięki: http://bityl.pl/xLLaJ albo http://bityl.pl/aiiWj

VitoWS jest doskonałym przykładem jednego z wielu żołnierzy #WojskoPolskie, który udowadnia, że można być twardzielem w mundurze a jednocześnie realizować swoje przeróżne zainteresowania, pasję.

PS- Dla tych co nie wiedzą:)

FREESTYLE to forma improwizacji muzycznej z podkładem lub bez niego, w której tekst jest recytowany bez konkretnej struktury...

Witek "VitoWS Ostynowicz. Od 16 lat na scenie muzycznej. Raper, freestyle'owiec, beatboxer, tancerz, konferansjer, aktor teatralny i oczywiście żołnierz. Grał główną rolę w jednym z pierwszych, hip-hopowych musicali w Polsce. Finalista Mistrzostw Polski WBW we freestyle'u i beatbox'sie, oraz telewizyjnego show TVP2 - "Bitwa na Głosy".

Wirtualna wystawa książek „Z kobietą w tytule” na 102 rocznicę przyznania kobietom praw wyborczych

Bezpieczny internet

Internet jest nieocenionym źródłem wiedzy, dzięki niemu mamy również możliwość prowadzenia swobodnej komunikacji z rodziną czy znajomymi. W obecnej trudnej sytuacji internet umożliwia nam prowadzenie edukacji on-line, dzięki czemu Państwa dzieci podczas kwarantanny mogą kontynuować naukę. Wielu osobom wydaje się, że w internecie jest się bezpiecznym i anonimowym, że nie ma żadnego zagrożenia. To duży błąd i taka beztroska może doprowadzić do poważnych, realnych, negatywnych skutków korzystania z internetu. Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na ataki, głównie ze względu na brak świadomości, że ich nieodpowiedzialne zachowania w sieci mogą się obrócić przeciwko nim. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice zadbali o bezpieczeństwo w sieci zarówno swoje jak i swoich pociech. Dzieci powinny zrozumieć jakie są zalety, ale też i zagrożenia korzystania z internetu.

 

Jak rodzice mogą chronić dziecko w sieci?

Obserwacja życia rodzinnego wskazuje, że rodzice często ograniczają się do nadzoru nad tym, gdzie dziecko znajduje się fizycznie. Jeśli jest w swoim pokoju, przy komputerze, rodzic stwierdza, że sytuacja jest bezpieczna. Natomiast rodzice nie mają żadnej kontroli nad tym, co jest dostępne on-line dla dziecka - może oczywiście uczyć się pożytecznych rzeczy, rozwijać swoje zainteresowania, równocześnie jednak może być narażony na niebezpieczne treści, znajomości, mieć dostęp do stron przeznaczonych dla dorosłych. Co ważne w internecie obowiązuje tzw. netykieta, czyli internetowy savoir-vivre, o czym młodzież często zapomina. Dlatego niezwykle istotnym jest posiadanie przez rodziców wiedzy, co dziecko robi, gdy jest on-line oraz jak zadbać o jego bezpieczeństwo.

 

Jeśli jesteśmy rodzicami młodszych dzieci możemy stworzyć na komputerze bezpieczny profil dla dziecka. W zależności od systemu i jego wersji, pozwala to na: ograniczenie uprawnień użytkownika (blokując tym samym możliwość instalowania dodatkowych aplikacji) uruchamiania niedozwolonych aplikacji, ustalenie limitów czasowych korzystania z internetu/komputera. Ważne jest by przed stworzeniem dodatkowych ograniczeń przeprowadzić szczerą rozmowę z dzieckiem i wyjaśnić po co taka kontrola i ograniczenia są potrzebne oraz jakie są ogólne niebezpieczeństwa.

 

Jeśli jesteśmy rodzicami nastolatka to kwestia ochrony dziecka w sieci jest dla rodziców sprawą trudniejszą. Młodzież wykazuje się szczególnie intensywną aktywnością w internecie. Korzystanie z sieci stało się dla nich naturalnym elementem zachowania. Dla młodych ludzi sieć stanowi źródło wiedzy, informacji, jest miejscem rozrywki i realizacji zainteresowań, a także coraz częściej – przestrzenią do wyrażania emocji, nawiązywania i budowania relacji społecznych, kreowania swojego wizerunku, miejscem aktywności twórczej. Wśród nastolatków niemal każdy jest członkiem jakiejś wirtualnej społeczności, z którą porozumiewa się za pomocą czatów, komunikatorów czy portali społecznościowych. Internet służy im głównie do celów komunikacyjnych i rozrywkowych. W obecnej sytuacji stał się też narzędziem codziennym do realizowania nauki on-line. Niejednokrotnie rodzicom trudno jest być przewodnikiem dziecka po świecie wirtualnym z prostego powodu: nastolatki znają się na tym lepiej. I o ile nie potrzebują pomocy w zakresie obsługi aplikacji, programów to zdecydowanie potrzebują dopilnowania w zakresie bezpiecznego zachowania się w sieci oraz prowadzenia w niej poprawnej komunikacji.

 

Na co uważać w sieci?

Przede wszystkim rozmawiajmy ze swoimi dziećmi o tym co robią w internecie, czym się aktualnie zajmują. Dopytujmy, bądźmy chętni aby poznać wirtualny świat naszego dziecka. Aby móc chronić swoje dziecko musimy też posiadać choćby podstawową wiedzę na temat ewentualnych zagrożeń. W internecie nasze dzieci mogą być narażone na szkodliwe treści, które wywołują negatywne emocje u odbiorcy lub promują niebezpieczne zachowania. Mogą stać się ofiarą cyberprzemocy lub sami stać się jej sprawcami, kiedy nie zachowują zasad netykiety. W obecnej sytuacji, kiedy odbywają kwarantannę i pobierają naukę on-line narażone są na nadużywanie internetu i mediów cyfrowych.

Nawet jeśli rodzic nie czuje się internetowym ekspertem to jest osobą najbliższą dziecku i jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Rozmawiaj z dzieckiem o niebezpiecznych treściach, zwracaj uwagę czy korzysta z sieci bezpiecznie i czy treść jest dostosowana do jego wieku. Mów dziecku jak ważne jest stosowanie się do internetowego savoir-vivre, do odnoszenia się do drugiej osoby z należnym jej szacunkiem. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu, określ czas, który może spędzać w sieci oraz czas, który poświęci na odpoczynek. Co najważniejsze czas relaksu powinien być czasem pozbawionym korzystania z ekranów, w miarę możliwości aktywnym.

 

Być może nie jesteśmy w stanie uchronić dzieci przed wszystkimi czającymi się niebezpieczeństwami świata wirtualnego. Możemy jednak przygotować je na trudne sytuacje i być dla dzieci wsparciem, umożliwiając im poradzenie sobie z napotkanymi zagrożeniami.

 

Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

 

źródło:

https://fdds.pl/corobimy/bezpieczenstwo-dzieci-online/
Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Polskie Centrum Programu Safer Internet Warszawa 2018
Bezpieczne dziecko w sieci Zwierciadło 28 LISTOPADA 2011

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

 

Nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach priorytetu 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

 1. Prezentacją o programie - zobacz tutaj
 2. Wykazem zakupionych książek cz.1 - zobacz tutaj 
 3. Wykazem zakupionych książek cz.2 - zobacz tutaj
 4. Wykaz zakupionych książek cz.3 - zobacz tutaj
 5. Wykazem zakupionych lektur - zobacz tutaj
 6. Prezentacją "Jak napisać recenzję książki - zobacz tutaj
 7. Prezentacją "Okładka, obwoluta" - zobacz tutaj

Wyniki konkursu ŚNIADANIOWE SELFIE

 

Śniadaniowy skrót filmowy - zobacz tutaj

 

Plan zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV technikum w ZSZiO

Data Klasa Grupa Nauczyciel Liczba godzin Sala

25.11.2020

  godz. 14.20  

 IV TE  I Lucyna Paluch 3 318

25.11.2020

godz. 12.30

IV TL I Agnieszka Rychert 4 Aula

26.11.2020

godz. 12.15

IV TE II Lucyna Paluch 4 Aula

26.11.2020

godz. 14.15

IV TKP    kolej    Marek Naczk 4 319

27.11.2020

godz. 8.00

IV TL II Agnieszka Rychert 4 318

27.11.2020

godz. 12.30

  IV TKP   porty Agnieszka Rychert 4  311

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Informacją dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Samotność w czasie pandemii

„Samotność jest zabójcą. Okazało się, że bardziej przybliża ryzyko śmierci niż zła dieta, otyłość, picie alkoholu i brak ćwiczeń fizycznych, szkodzi podobnie jak intensywne palenie.” 

Fragment z artykułu

7,163393,25474080,samotnosc-zabija-nas-po-cichu-przyczynia-sie-do-bezsennosci.html

 

Zdalne nauczanie trwa w najlepsze... a osoby pracujące i uczące się w domu coraz bardziej odczuwają izolację społeczną. Trochę oddechu było latem, teraz znowu zamknięcie… jak radzić sobie z tą sytuacją?

 

Sposobów jest mnóstwo, ale dziś skupimy się na jednym…

 

Od początku pandemii pojawiło się pewne zachowanie wśród ludzi nazwane później przez reporterów: „pandemiczne szczeniaki”, okazuje się bowiem, że ludzie zaczęli masowo kupować pieski różnych ras z hodowli, adoptować ze schronisk czy odkupywać za symboliczną złotówkę od mniej uważnych właścicieli piesków, które postanowiły się rozmnożyć :)

 

Jak to wszystko ma się do odczuwania samotności?

Według fachowej literatury i wypowiedzi właścicieli psów można wywnioskować, iż posiadanie psiaka wpływa pozytywnie na dobrostan człowieka- w wielu aspektach. Mamy towarzysza, któremu możemy zdradzić najskrytsze tajemnice, możemy wypłakać się w jego futerko, pobawić i powygłupiać. Pies jest bardzo wdzięcznym towarzyszem człowieka (historia naszej współpracy sięga podobno 16 tysięcy lat wstecz).

Co więcej, u właścicieli psów obserwuje się obniżenie ciśnienia, cholesterolu przy jednoczesnym wzroście aktywności układu immunologicznego (odpornościowego) oraz wzroście aktywności fizycznej. Według badań posiadanie zwierzaka w domu powoduje również zwiększoną motywację do rzucenia palenia!!! 

 

Ponadto dzieci wychowujące się w domu gdzie jest jakiś zwierzak mają mniejszą tendencję do otyłości w dorosłym życiu, a także poprzez sprawowaną nad psem opiekę uczą się odpowiedzialności i empatii. 

Warto też przyjrzeć się wpływowi wspomnianego psiaka na życie seniorów- z jednej strony motywują one do chodzenia na spacery, co jest oczywiście bardzo korzystne dla zdrowia, z drugiej jednak strony mogą powodować więcej urazów związanych z przewróceniem się (tu warto przeanalizować ogólną kondycję seniora i wielkość czworonoga zanim wspomniany senior zdecyduje się zostać jego posiadaczem). 

 

Oczywiście…

Trzeba pamiętać, że pies to nie zabawka! Nie jest chwilowym pocieszeniem lecz zobowiązaniem na wiele lat do przodu.

Zanim podejmie się decyzję o zakupieniu psa warto przemyśleć kilka kwestii:

 1. Jakie mamy warunki domowe, czyli jakiego psa mogę zaprosić do mojego domu?
  • Czy będzie to pies z ras średnich, małych czy może mam dom z ogródkiem i mogę opiekować się większą rasą...
 2. Jak dużo czasu spędzam pracując?
  • Mam pracę na etacie- czyli klasyczne 8 godzin w biurze, czy pracuję w domu i spacer w ciągu dnia z psem będzie wręcz wybawieniem dla kręgosłupa i oczu?
  • Może jestem mamą niepracującą, tylko opiekującą się domem i również byłabym w stanie wygospodarować choćby 30 minut na spacer w środku dnia?
 3. Czy rasa, która mi się podoba nie będzie zbyt hałaśliwa (dot. to głównie mieszkania w bloku) i nie będzie nadmiernie eksploatować uszu sąsiadów?
 4. Może duży psiak byłby przeszkodą dla moich częstych podróży czy weekendowych wyjazdów (wtedy warto rozważyć wzięcie do domu mniejszej rasy, bo wymagają mniej miejsca w podróży)

Pytań oczywiście trzeba zadać sobie więcej, choćby takie dotyczące kosztów utrzymania psa w zdrowiu czyli zadbanie o dobrą karmę i wizyty u weterynarza…

 

Podsumowując:

Zwierzęta dobrze wpływają na dobrostan człowieka, zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne, jednak decyzja o zaproszeniu psa do naszego życia musi być przemyślana. Jakby na to nie spojrzeć biorąc do domu żywą istotę stajemy się za nią odpowiedzialni. Kto wie, może tak nam się spodoba nowe zajęcie, że zapragniemy założyć hodowlę…

 

 

Źródło:

https://jms.ump.edu.pl/uploads/2011/2/147_2_80_2011.pdf

Wyniki konkursu

 

Dziękujemy wszystkim za podjęcie wyzwania skoków przez skakankę.

Zwycięzcą konkursu ogłaszamy Rafała Steffanowskiego z klasy 2PSG, który wykonał 135 skoków.

Drugie miejsce zajął Patryk Bejer z klasy 3 LOT - 121 skoków.

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Kąkol z klasy z klasy 4 TE - 108 skokami.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

 

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać?

Jak organizować czas i osiągać planowane cele?

Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych?

Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”.

Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.

Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

XIII Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w dniu 18 listopada, uczniowie klas: 1TL, 1TEP, 1TDK, 2 PEK, 2 GEK, 4 TE i 4 TKP wezmą udział w panelu inspiracyjno-motywacyjnym pt. Kierunek: przedsiębiorczość. Kompetencje jutra zdobywaj już dziś" organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Uczniowie wysłuchają prelekcji na ważne w dzisiejszch czasach tematy: "Emocje, relacje oraz współpraca", "Umiejętności cyfrowe", "Myślenie krytyczne i uczenie się".

W dniu 19 listopada uczniowie będą mieli możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie on-line z doradcami zawodowymi.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne na stronie - czytaj więcej

 

Zapraszamy!

Doradca zawodowy i Nauczyciele Podstaw Przedsiębiorczości

I Ty już wkrótce możesz być studentem!

 

17 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta.

Na ten dzień przygotowaliśmy dla naszych tegorocznych maturzystów lekcje on-line prowadzone przez przedstawicieli uczelni wyższych:
Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższej Szkoły Bankowej.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach na poniższe tematy:

"Nie takie studia straszne jak je malują" - klasa IV TE

"Psychologia a wojsko" - klasy III LOT i III LSG

"Kim jestem? Co chcę osiągnąć w życiu?" - klasa IV TL

"Studia - zamknięta impreza z dobrą selekcją" - klasa IV TKP

 

Emilia Brillowska

Doradca Zawodowy

 

 
 

Plan zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV technikum w ZSZiO

Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV technikum w ZSZiO w tym tygodniu odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 

 

               Data                             Klasa                   Grupa              Nauczyciel 

  Liczba godzin 

    Sala    

18.11.2020

  godz. 14.20  

 IV TE  I Lucyna Paluch 3 318

18.11.2020

  godz. 13.30

IV TL I Agnieszka Rychert 4 Aula

19.11.2020

godz. 12.15

IV TE II Lucyna Paluch 4 Aula

20.11.2020

godz. 11.20

IV TKP    kolej       Michał Jastrząbek    7 319

20.11.2020

godz. 8.00

IV TL II Agnieszka Rychert 4 Aula

20.11.2020

godz. 13.30

  IV TKP   porty Agnieszka Rychert 4  311

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Informacją dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSZiO w Żukowie

 

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w ZSZiO w Żukowie

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z promowaniem kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET-Vocational Educational Training). Mottem inicjatywy jest hasło „Discover Your Talent!”

Tydzień EVSW (European Vocational Skills Week) jest wydarzeniem hybrydowym, które odbyło się w dniach 9-13 listopada w Berlinie i on-line cyfrowo w całej Unii Europejskiej.

W organizację wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Do udziału w spotkaniach on-line zaproszono przedsiębiorstwa oraz organizacje biznesowe i społeczne, które na co dzień wspierają szkołę w kształceniu zawodowym. Jak zwykle, przy realizacji działań związanych z edukacją zawodową, obecni byli partnerzy współpracujący ze szkołą na wielu płaszczyznach – Firma Marcopol sp. z o.o. oraz Tercja Transport.

Tydzień rozpoczął się od udziału w konferencji inaugurującej ETUZ w Polsce, która zorganizowana została 9 listopada przez Fundację Rozwoju System Edukacji pod hasłem „Zawodowcy przyszłości”.

Podczas całodniowej konferencji dyrekcja i nauczyciele wzięli udział w debatach i webinariach, które obejmowały ważne kwestie dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego. Tematy spotkań, to m.in.: System Edukacji a rynek pracy, Branżowa szkoła przyszłości a kompetencje przyszłości, Pracodawca kluczowym partnerem w kształceniu zawodowym, Od mobilności do kwalifikacji – rola systemu ECVET w rozwijaniu kompetencji przyszłości.

Poniedziałek był również dniem aktywnego uczestnictwa uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Technikum w Żukowie, w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych zorganizowanym przez Akademię Umiejętności Eurocash. Wirtualne spotkania odbyły się w formie interaktywnego warsztatu, podczas którego uczniowie klas 3 w zawodzie sprzedawca oraz klas 2 w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli webinarach i ćwiczeniach prowadzonych metodami coachingowymi. Celem tych zajęć było promowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji uczniów i przedstawienie możliwości rozwoju kariery zawodowej.

We wtorek 10 listopada zaproszenie na wirtualne spotkania przyjęli przedstawicie firmy transportowej Tercja Transport oraz doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Firmę Tercja Transport reprezentował pan Sebastian Janik, który przedstawił uczniom przygotowującym się do zawodu technik transportu drogowego i technik logistyk, realia pracy na stanowisku spedytora. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku poprowadzili webinar dla uczniów pt. "Kompetencje przyszłości - przyszłość kompetencji. Podczas wydarzenia omówione zostały trendy społeczne i gospodarcze oraz zawody, na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości. Na koniec spotkania uczniowie wzięli udział w interaktywnym quizie.

Czwartek 12 listopada był dniem przeznaczonym dla ekonomistów i przyszłych pracowników linii lotniczych. Uczniowie przygotowujący się do pracy w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w spotkaniu on-line z przedstawicielem Centrum Usług Biznesowych jednej z międzynarodowych korporacji. Po południu odbyło się webinarium dla uczniów technikum w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. Gościem wydarzenia była pani Katarzyna Kurzawa – pracownik linii lotniczych z wieloletnim doświadczeniem, która obecnie zajmuje się szkoleniem personelu pokładowego. Podczas spotkania zwrócono uwagę na dynamicznie zmieniającą się sytuację w branży lotniczej z podkreśleniem zwiększonego zapotrzebowania na pracowników obsługi lotniska i personelu pokładowego.

W piątek 13 listopada uczniowie ZSZiO w Żukowie pogłębiali swoją wiedzę w zakresie umiejętności wymaganych w branży logistyczno-transportowej. W godzinach porannych gościem wirtualnego spotkania był pracownik terminalu kontenerowego w Gdyni, który na co dzień pracuje jako operator suwnicy. Podczas spotkania rozmawiano o kwalifikacjach i umiejętnościach wymaganych na tym stanowisku pracy oraz wadach i zaletach tej trudnej, ale satysfakcjonującej pracy.

Ostatnim wydarzeniem zrealizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych było spotkanie z przedstawicielami Firmy Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub w Chwaszczynie.

Marcopol jest przykładem przedsiębiorstwa, które na wielu płaszczyznach podjęło współpracę w zakresie kształcenia zawodowego z ZSZiO w Żukowie. Uczniowie realizują praktyki i staże zawodowe w firmie, uczestniczą w wizytach studyjnych oraz spotkaniach prowadzonych przez ekspertów w zakresie gospodarki magazynowej, organizacji transportu i administracji. Wirtualne spotkanie z uczniami poprowadziła pani Agnieszka Maślaczyk – HR Partner oraz kierownicy magazynów – pan Leszek Trepczyk i  Sławomir Kolka.

Wydarzenia zrealizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w ZSZiO w Żukowie były dla uczniów i nauczycieli doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń, podniesienie kompetencji, rozwój edukacji cyfrowej poprzez udział w warsztatach i webinarach oraz promowanie atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie kartuskim.

O nas w mediach: https://kartuzy.info/artykul/europejski-tydzien-umiejetnosci/1103431

Iwona Czechowska-Szczudrawa

Aleksandra Ziółkowska

Emilia Brillowska

Wyniki Marszu dla Niepodległej 

 

Droga społeczności szkolna. Serdecznie gratulujemy udziału w marszu z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez nasz Kraj. Przypominamy, że Polski nie było na mapach świata przez 123 lata. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19 dziękujemy Wam za wspólny "wirtualny" Marsz dla Niepodległej. Razem jako uczniowie zrobiliście 234,88 km do tego trzeba dodać naszych wspaniałych pedagogów którzy wiem, że brali udział razem z Wami. Powyżej mini kolaż, z kilku nadesłanych prac. 

 

Nauczyciele WF

Wyniki Powiatowego Konkursu „Złoty na Start”

 

Uczennice Roksana Skrzypkowska i Wiktoria Reglińska z klasy II GEK otrzymały wyróżnienie w Powiatowym Konkursie„Złoty na Start”

Dziewczyny przygotowały prezentację z pomysłem na biznes związany z ekologicznymi kosmetykami.

Gratulujemy sukcesu!

 

Jak wspierać dzieci w czasie pandemii

Epidemia COVID-19 wywołuje w ludziach różne odczucia, u jednych powoduje uczucie lęku, u innych poczucie zagubienia i niepewność, a u kolejnych osób gniew. Każdy człowiek radzi sobie z tymi uczuciami w inny sposób, jednak dzieci i młodzież mogą (z racji niewypracowanych mechanizmów obronnych) przeżywać je silniej niż dorośli. Epidemia wiąże się nie tylko z nauką zdalną, ale również z sytuacją odwoływania różnego rodzaju przedsięwzięć i zamykania miejsc spotkań młodego pokolenia (jak choćby kina). Niestety, według najnowszych badań, pogłębiła się także przemoc domowa wobec dzieci (wg ankietowanych dzieci i młodzieży aż 27% osób podczas pierwszego lockdownu doznało krzywdy - badania przeprowadziła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

 

Ze złymi emocjami dziecka można jednak sobie poradzić.

 

Poniżej znajduje się link do artykułu UNICEF z kilkoma wskazówkami dotyczącymi wspierania naszych pociech w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wiemy, że dzisiejszy świat jest zabiegany i rzadko kiedy jest czas na odpoczynek, jeśli jednak znajdziecie Państwo chwilkę pomiędzy zajęciami to zachęcamy do zapoznania się z tą krótką, jednak wartościową lekturą.

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/6-sposobow-dla-rodzicow-jak-wspierac-dzieci-podczas-epidemii-koronawirusa

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół PPP

 

Nauka zdalna a efektywność

 

Tryb nauki zdalnej już od jakiegoś czasu jest naszą codziennością.

Dla niektórych okazuje się być czasem realizacji swoich pasji, a innym przysparza wiele trudności. Poniżej znajduje się link do artykułu przedstawiającego kilka prostych (a jednak istotnych) wskazówek ułatwiających przetrwanie nauki w domu. W artykule znajdziecie np. odpowiedzi na pytania: jak „zwykłe” przebranie się z piżamy w ubranie wpłynie na efektywność pracy lub czy warto siadać do lekcji od razu po przebudzeniu się. 

https://e-pasje.pl/nauka-zdalna-jak-uczyc-sie-online-najefektywniej/

 

Zapraszamy serdecznie do lektury,

być może wprowadzone zmiany spowodują,

że życie z nauką zdalną stanie się bardziej przyjazne :)

 

Zespół PPP

102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

 

 

11 listopada to dla Polaków ważny dzień – Narodowe Święto Niepodległości.

Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów.

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę.

To wyjątkowa okazja, do tego, by w szczególny sposób uczcić nasze Święto.

Zachęcamy do właczenia się do naszych akcjach:

MARSZ DLA NIEPODLEGŁEJ 

oraz 

WYWIEŚ FLAGĘ - PRZESLIJ ZDJĘCIE 

jako komentarz pod postem na Facebook'u 

 

Plan zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV technikum w ZSZiO

 

Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV technikum w ZSZiO w tym tygodniu odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 

 

Data Klasa Grupa Nauczyciel Liczba godzin Sala

10.11.2020

godz. 14.20

 IV TE  I Lucyna Paluch 3 202 i 215

12.11.2020

godz. 12.15

IV TE II Lucyna Paluch 4 202 i 215

12.11.2020

godz. 14.15

IV TKP kolej Marek Naczk 4 319

13.11.2020

godz. 8.00

IV TL II Agnieszka Rychert 4 Aula

13.11.2020

godz. 13.30

IV TKP porty Agnieszka Rychert 4  311

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Informacją dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020

 

 

Uczniowie klas trzecich branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie sprzedawca oraz uczniowie klasy 2 GPL technikum w zawodzie logistyk, wezmą udział w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych.

Wirtualne spotkania odbędą się w formie interaktywnego warsztatu. Uczniowie będą uczestniczyć w ciekawych ćwiczeniach prowadzonych metodami coachingowymi, których celem jest promowanie kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji uczniów i przedstawienie możliwości rozwoju kariery zawodowej.

 

Tematyka zaplanowanych zajęć:

 • Ścieżka kariery w Eurocash: „od kasjera/magazyniera – do managera”
 • Jakie są perspektywy rozwoju zawodowego w zawodzie sprzedawcy i w Grupie Eurocash?
 • W jaki sposób różnorodność działania Grupy Eurocash daje możliwość pracy w wielu branżach i przyczynia się do stałego rozwoju i awansu zawodowego?
 • Logistyka i sklep spożywczy
 • Od sprzedawcy/kasjera/magazyniera do milionera
 • Kształcenie zawodowe jako pierwszy krok do kariery zawodowej
 • Jakie są trzy kroki rozwoju zawodowego?
 • Jak zaplanować swoją karierę zawodową?
 • Zaplanuj swoją przyszłość: „od marzenia –do spełnienia”
 • W jaki sposób Twój potencjał i talent ma wpływ na rozwój kariery?
 • Jak wyznaczać cele i konsekwentnie je realizować?
 • W jaki sposób rozwijać swoją wiedzę, talenty i umiejętności zawodowe?
 • Czy warto próbować zmieniać świat wokół siebie?
 • Jak skutecznie wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu?
 • W jaki sposób uzyskać najlepszy efekt wprowadzania nowych pomysłów w życie?
 • Jak skutecznie komunikować się z innymi?

Marsz dla Niepodległej

 

11 listopada mija 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczcijmy to razem w aktywny sposób maszerując.

Zapraszamy do wyzwania - szczegóły znajdziesz tutaj 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i historii

Mamy dla Was wyzwanie - CHALLANGE

Zapraszajmy uczniów do zabawy sprawdzającej podstawowe cechy motoryczne takie jak: skoczność, szybkość, koordynacja ruchowa i wytrzymałość.

Wasze wyniki zestawimy w rankingu indywidualnym, która osoba wykonała najwięcej skoków przez minutę oraz ranking
oraz rankingu klas - która klasa wykonała najwięcej skoków.

Zmiana planu lekcji od 09.11.2020

 

Uwaga!

 

Od dnia 9 listopada 2020 roku nastąpi zmiana planu lekcji - zobacz więcej

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

 

 

Konkurs

Komunikat

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020 roku przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych do 29 listopada 2020 roku. 

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w siedzibie szkoły w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin.

 

Szczegółowy plan zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV technikum w ZSZiO zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

 

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specu stawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełna treść rozporządzenia dostępna na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Konkurs na najciekawszą recenzję książki

Konkurs plastyczny na okładkę książki

Wyniki konkursu SLEEVEFACE - czyli ubierz się w książkę

Bezpłatny kreator zdjęć do mLegitymacji

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego, internetowego kreatora zdjęć do mLegitymacji.

Kreator zdjęć do mLegitymacji dostępny jest na stronie www: passport-photo.online/pl

W celu wykonania zdjęcia wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym (smartphonem) na dowolnym tle.

Kreator z tak zrobionego zdjęcia przygotuje zdjęcie spełniające wymogi określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zapraszam do zapoznania się z instrukcją - zobacz tutaj

 

Anna Darul

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 3 listopada 2020 roku odbędą się  śródsemestralne zebrania z Rodzicami w formie zdalnej przez aplikację Google Meet.

Rodziców bardzo prosimy o odebranie wiadomości wysłanej przez e-dziennik zawierającej link do zebrania.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

2 listpoad

 

2 listopada 2020 roku jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Komunikat dotyczący ubezpieczenia uczniów w firmie COMPENSA

compensa

Uczniowie, którzy wykupili ubezpieczenie w firmie COMPENSA na rok szkolny 2020/2021, w razie wypadku zobowiązani są do zbierania imiennych faktur (faktur, w których odbiorcą będzie uczeń) dotyczących poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu ortopedycznego itp.

Plan lekcji

 

 

Uwaga!

 

Od dnia 25 października 2020 roku nastąpi zmiana planu lekcji - zobacz więcej

 

Komunikat z dnia 23.10.2020 roku

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

 

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Komunikat na stronie MEN  

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z komunikatem MEN  i rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną realizują zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dla uporządkowania sytuacji wewnątrzszkolnej został wdrożony Regulamin pracy zdalnej obowiązujący w ZSZiO w Żukowie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz załącznikami.

Zajęcia szkolne prowadzone są w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem lekcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy Moodle oraz Google Meet. 

Bardzo prosimy Rodziców i Uczniów o systematyczne sprawdzanie poczty na e-dzienniku.

 

Wszystkim życzymy dużo optymizmu, zdrowia i spokoju!

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Oświadczenie do ubezpieczenia COMPENSA

 

Uczniowie, którzy opłacili ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021 w firmie Compensa, zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły lub przesłania (skanu lub zdjęcia) na adres mailowy zsziozukowo@wp.pl podpisanego przez rodziców lub pełnoletnich uczniów poniższego OŚWIADCZENIA do dnia 22.10.2020.

 

Plik do pobrania - Oświadczenie

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

„DWA Światy” na rzecz Hospicjum Domowego w Kartuzach

 

W dniu 18.10.2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „DWA Światy” na rzecz Hospicjum Domowego w Kartuzach.

Bardzo dziękujemy, że poświęcili swój czas na tak szczytny cel.

Liczmy, że inni wezmą z nich przykład.

Uczniom, którzy wzięli udział w akcji otrzymali pochwały za pracę na rzecz innych.

 

opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu i Promocji Zdrowia

Klaudia Jurewicz i Monika Chróścielewska

 

Komunikat

 

Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 roku informujemy, że w przypadku braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleglość przez ucznia w miejscu zamieszkania, szkoła zapewnia uczniom sprzęt do realzację zajęć na terenie szkoły.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

 
18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. 
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje, że handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Rocznie ok. 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, takie jak: praca przymusowa, zmuszanie do prostytucji, żebractwa czy popełniania przestępstw.
 
Pamiętaj!
Każdy może stać się ofiarą tego przestępstwa.
Nie bądź obojętny! 
Każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi może skontaktować się z policją lub fundacją La Strada, dzięki czemu można zapobiec ludzkim tragediom.
 
Komenda Główna Policji:
lub telefon +48 664 974 934
 
Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  „La Strada” e-mail: strada@strada.org.pl
 
Emilia Brillowska
Doradca zawodowy

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Akcja charytatywna - Dwa światy

Zachęcamy do udziału w charytatywnej akcji

pt. "Dwa światy" - dla Kartuskiego Hospicjum Domowego CARITAS

 

W najbliższą niedzielę 18.10.2020 roku w parafiach:

 

Miłosierdzia Bożego w Żukowie (górna parafia),

Wniebowzięcia NMP w Żukowie (dolna parafia

św. Jana Ewangelisty w Przyjaźni,

Św. Józefa w Pomieczynie,

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie,

NMP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie

 

wolontariusze naszej szkoły przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas.

Uczniowie będą stali na terenie przynależnym do kościoła przed i po Mszach Świętych.

 

Zapraszamy do wsparcia akcji i z góry serdecznie dziękujemy!

 

Opiekunowie:

Klaudia Jurewicz i Monika Chróścielewska

Komunikat

UWAGA!

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informujemy, że z powodu zakażeń wirusem COVID-19, które wystąpiły na terenie szkoły, od 12 do 23 października 2020 roku szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących objęci są dozorem epidemiologicznym, co oznacza konieczność monitorowania stanu zdrowia poprzez pomiary temperatury 2 razy dziennie, a także ograniczenie spotkań, w miarę możliwości pozostanie w domu i przejście na naukę zdalną. 

 

Nauczanie zdalne realizowane będzie przez platformę Moodle i aplikację Google Meet.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć zdalnych zostaną przekazane przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów przez e-dziennik.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nauczania zdalnego oraz załącznikami.

Ewentualne problemy związane z platformą moodle można zgłaszać do p. wicedyrektor Anny Darul  email: moodle@zsziozukowo.plWszystkim życzymy dużo zdrowia i spokoju!

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza uczniów szkół branżowych do obejrzenia filmu Centrum Programowania Robotów Przemysłowych.

 

 

Wyniki etapu szkolnego - ZŁOTY NA START

Konkurs fotograficzny - Ubierz się w książkę

Komunikat

UWAGA!

 

Klasy 1 TEP, 1 TDK,  1 TL, 3 TKL, 3 TEP, 4 TE, 4 TKP i 4 TL

od 6 do 9 października 2020 roku przechodzą na tryb nauczania zdalnego. 

 

Informacje na temat realizacji zajęć zdalnych zostaną przekazane przez wychowaców i nauczycieli przedmiotów przez e-dziennik.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Europejski Tydzień Sportu

 

W tym roku ze względu pandemię i brak możliwości wspólnej aktywności, Europejski Tydzień Sportu przybrał formę promocji sportu i rekreacji.

Uczniowie naszej szkoły poprzez plakat, prezentacje i krótkie filmiki promowali swoją aktywność fizyczną.

Zapraszamy do obejrzenia prac konkursowych na holu koło sali gimnastycznej na I piętrze!

Już wkrótce ogłosimy osoby nagrodzone :)

 

Organizator konkursu

Klaudia Jurewicz

Dzień Patrona Szkoły

 

4 października obchodzimy Dzień Patrona Szkoły,

czyli Książąt Pomorskich z rodu Sobiesławiców.

 

Historia Żukowa nierozerwalnie wiąże się z książętami pomorskimi.

Książę Mściwój I sprowadził tutaj w 1212r. zakon Sióstr Norbertanek, a powstały na mocy fundacji księcia klasztor dobrze zasłużył się dla rozwoju naszej miejscowości i Kaszub.

Więcej informacji dotyczących Książąt Pomorskich znajduje się na gazetkach umieszczonych na drugim piętrze oraz klatce schodowej szkoły.

W związku z sytuacją epidemiczną i zaleceniami sanitarnymi odwołane zostały wyjścia uczniów do Muzeum Poklasztornego w Żukowie i wyjazd do Katedry Oliwskiej.

W Dniu Patrona Szkoły obowiązuje strój galowy.

 

 

Konkurs Złoty na start

 

Zapraszamy do wzięcia udziału

w Powiatowym Konkursie "ZŁOTY NA START"

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą na terenie powiatu kartuskiego.

 • prace  konkursowe można realizować indywidualnie bądź w zespole dwuosobowym
 • projekt biznesu powinien być wykonany w formie elektronicznej (prezentacja multimedialna/film/nagranie)
 • w prezentacji opisujemy: proponowaną działalność/branże/sposób wykonywania, strukturę organizacyjną, marketing firmy, finanse przedsiębiorstwa
 • projekt biznesu musi zawierać "wirtualny"budżet do wykorzystania w kwocie 15 000 zł
 • czas trwania prezentacji do 5 minut

Oceniane będą : sposób prezentacji, pomysłowość, realność pomysłu 

 

Eliminacje szkolne trwają do 8 października 2020r. 

 

Do etapu powiatowego zakwalifikują się dwie lub trzy najlepsze grupy ze szkoły.

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować do doradcy zawodowego Emilii Brillowskiej (pokój pedagoga - III piętro)

 

Doradca zawodowy 

Emilia Brillowska

Konsultacje z Rodzicami

 

Mając na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, konsultacje dla rodziców, zaplanowane na dzień 6 października 2020 roku w godz. 17.00 - 19.00, odbędą się w formie zdalnej przez e-dziennik lub telefon. Dogodny dla Państwa termin rozmowy telefonicznej proszę uzgodnić z nauczycielami przez e-dziennik lub ucznia.

 

Dyrekcja i wychowawcy

Konkurs - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

9 - 13 listopada 2020 roku

 

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

"Zareklamuj swój wymarzony zawód".

 

Myśl kreatywnie, bądź twórczy i otwarty na wyzwania współczesnego rynku pracy!

Pomyśl , jak przedstawić w formie krótkiego hasła zawód, który pragniesz w przyszłości wykonywać.

 

Kucharz, mechanik, ekonomista, stolarz, cukiernik .....

Każdy zawód zaasługuje na dobry slogan.

 

Wystarczy, że zapiszesz swój pomysł na kartce i wrzuć do szkrzynki konkursowej, którą znajdziesz przy wejściu głównym do szkoły.

Nie zapomnij podpisać swojej pracy! 

Podaj imię, nazwisko i klasę.

 

Najciekawsze hasła zostaną przedstawione podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych,

a autor najlepszego sloganu otrzyma nagrodę.

 

Na Wasze pomysły czekamy do 15 października 2020 roku.

 

Iwona Czechowska-Szczudrawa

Agnieszka Rychert

 

Wyniki konkursu Tydzień książek zakazanych

Danuta Klimkiewicz

Małgorzata Białek

Europejski Dzień Języków Obcych

 

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych obchodzonego 26 września zapraszamy Was do zapoznania się z palindromami w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Znajdziecie je przyklejone w różnych miejscach w szkole.

Przeczytajcie od lewej do prawej, od prawej do lewej i sprawdźcie sami!

A może sami potraficie ułożyć coś podobnego?

Pochwalcie się Waszemu nauczycielowi języka polskiego, angielskiego lub niemieckiego.

Nauczyciele Języków Obcych

 

Konkurs

Tydzień książek zakazanych - konkurs

 

Biblioteka szkolna zaprasza do konkursu z okazji tygodnia książek zakazanych.

Wystarczy wskazać, która z umieszczonych na wystawie książek zakazanych znalazła się tam przez pomyłkę.

Na pierwsze dwie osoby, które wskażą właściwy tytuł czeka nagroda!

Zapraszamy do biblioteki.

Danuta Klimkiewicz

Małgorzata Białek

Podsumowanie projektu

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie podsumował i zakończył dwuletni projekt Erasmus+ „Wzmocnienie Wymiaru Europejskiego Szkoły poprzez Podniesienie Kwalifikacji Pracowników”. W projekcie wzięło udział 13 nauczycieli i nauczycielek, którzy podnosili swoje kwalifikacje w 6 różnych krajach UE.  Nabyte kompetencje zostały potwierdzone certyfikatami Europass, które wręczono uczestnikom na uroczystości podsumowującej projekt.

Dzięki realizacji zagranicznych kursów wzrosły umiejętności językowe pracowników naszej szkoły, wprowadzono nowe, ciekawe metod pracy na lekcjach językowych i niejęzykowych, wprowadzono nauczanie CLIL, promowano wśród uczniów postawy tolerancji dla różnorodności, kształtowano wśród nich przedsiębiorczość i zmysł inicjatywy.

Wśród uczestników projektu byli nauczyciele języków obcych, matematyki/informatyki, biologii, wychowania fizycznego, przedmiotów zawodowych. Wyjazdy odbywały się indywidualnie lub w małych grupach (do 3 osób). Uczestnicy odbyli kursy językowe i metodyczne w Scarborough i Londynie (Wielka Brytania), Galway i Cork (Irlandia),  Pemboke (Malta),  Lindau (Niemcy), Wiedniu (Austria). Wicedyrektor ukończyła kurs z zarządzania konfliktem we Florencji. Językiem kursu był język angielski. Tak duża różnorodność lokalizacji pomogła uzyskać większą samodzielność uczestników, motywację do integrowania się z uczestnikami z innych krajów, oraz bardzo indywidualny dobór szkoleń do potrzeb nauczycieli.

 Nauczyciele, którzy uczestniczyli w kursach ogólnych języka angielskiego, podnieśli swoje kompetencje językowe we wszystkich funkcjach języka. Wzrost umiejętności językowych pozwala im obecnie na ciekawsze prowadzenie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Większe umiejętności językowe pozwalają im lepiej wykorzystywać ścieżki międzyprzedmiotowe. Nauczyciele mogą wplatać elementy nauki języka obcego w naukę swojego przedmiotu. Znajomość języków obcych u nauczycieli jest wykorzystywana przez szkołę np. do organizacji wyjazdów zagranicznych w celach dydaktycznych.

Nauczyciele języków obcych szkolili swój warsztat z metodyki nauczania, tak aby podążać za najnowszymi trendami. Nauczyciele wybrali takie kursy, które odpowiadały ich potrzebom zawodowym i przyczyniają się do poprawy pracy szkoły. Zrealizowali oni następujące zagadnienia:

 • intensywny kurs językowy z metodyką nastawioną na wymagającego ucznia (z nastawieniem na otwarcie klas dwujęzycznych), a jednocześnie z naciskiem na kulturę Wielkiej Brytanii i rozwój języka, szczególnie w sferze zapożyczeń i słowotwórstwa w związku z pojawianiem się nowych zjawisk, zachowań itp.
 • kurs językowo-metodyczny z nastawieniem na CLIL, czyli metodykę uczenia przedmiotów ogólnokształcących, takich jak matematyka czy geografia oraz przedmiotów zawodowych po angielsku
 • kurs metodyczno - językowy z nastawieniem na różnice między niemiecką a austriacką odmianą języka, motywowanie uczniów poprzez uczenie idiomów i popularnych powiedzeń po niemiecku, nauczanie poprzez przybliżanie historii i kultury krajów niemieckojęzycznych, w tym również kultury popularnej
 • uczenie języka niemieckiego jako przygody, uczenie poprzez działanie, wplatanie nauki języka obcego w gry terenowe i inne wspólne zadania

 Uzyskana wiedza i umiejętności zmotywowały nauczycieli do wielu działań na terenie szkoły. Między innymi poprowadzono zajęcia kulturowe popularyzujące wiedzę o krajach i regionach, w których byli uczestnicy, zorganizowano Międzynarodowy Dzień Języków, Europejski Tydzień Sportu, poprowadzono lekcje otwarte i spotkania z przedstawicielami innych szkół popularyzujące wiedzę o rezultatach projektu. Nawiązane w czasie wyjazdów kontakty zaowocowały realizacją dwóch projektów eTwinning. W programie wychowawczo profilaktycznym położono większy nacisk na tolerancję i różnorodność kulturową. Wprowadzono nowe procedury dotyczące zarządzania konfliktem, a w szczególności w przypadku ujawnienia przemocy rówieśniczej (bullying). Dzięki projektom edukacyjnym jak ten uczniowie przekonują się, że warto być ciekawym świata, poznawać inne kultury i odnosić się do nich z szacunkiem.

Salon Maturzystów 2020

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych i ich rodziców do rejestracji na Salon Maturzystów 2020 on-line.

Salon maturzystów to najlepsze miejsce na podejmowanie mądrych decyzji dotyczących przyszłości!

Więcej informacji na stronie  https://salonmaturzystow.pl/2020/salon/pomorski-i-kujawsko-pomorski

 

 

Konkurs na PLAKAT o tematyce Zjednoczenia Niemiec

 

Serecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-językowym na PLAKAT o tematyce Zjednoczenia Niemiec, które stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.

Na prace czekamy do 2 października 2020 roku.

 

Nauczyciele języka niemieckiego

Jolanta Szwed
Szymon Świerczyński
Paweł Kikolski

Nowy rozkład przerw i lekcji

Uwaga!

Z dniem 21 września obowiązuje nowy rozkład przerw i lekcji, prosimy również o zapoznanie się z drobnymi zmianami w planie lekcji.

 

 

 

Europejski Tydzień Sportu

 

Z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu,

który obchodzony jest w dniach 23 - 30 września 2020 roku

zapraszamy do udziału w konkursie

"BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO - BĄDŹ AKTYWNY"

Zasady konkursu: stwórz filmik (do 1 minuty i 30 sekund) lub prezentację (5-10 slajdów) promującą Waszą aktywność fizyczną.

Prace konkursowe należy składać do 30.09.2020 na pendrive do nauczycieli WF w podpisanej kopercie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

PS. Oczywiście po zakończeniu konkursu pendrive zostaną oddane właścicielom.

 

Kolejarze z klasy II GEK i PEK w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

 

17 września 2020 uczniowie drugich klas w zawodzie technik transportu kolejowego odwiedzili Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Przewodnikiem wycieczki był Pan Bernard Sobczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych, który z dużym zaangażowaniem i pasją oprowadzał wycieczkę po skansenie. Uczniowie zapoznali się z historią muzeum, jej eksponatami jak i również mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zawodów wykonywanych na kolei. Młodzież otrzymała wiele cennych informacji i wskazówek niezbędnych w przyszlej pracy technika kolejarza. 

Opiekunowie 

Ennata Marchewicz-Cetkowska
Emilia Brillowska
Bernard Sobczyk

Zebranie z Rodzicami klas IV

 

W dniu 22 września 2020 roku o godzinie 17.00 w auli na III piętrze

 

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów klas III liceum i  IV technikum.

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat matury i procedur maturalnych.

 

Obecność obowiązkowa.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja i wychowawcy

Spotkanie Rady Rodziców

 

Serdecznie zapraszam przedstawicieli klasowych Rad Rodziców

 

na spotkanie w dniu 23 września (środa) na godzinę 17.00  do sali 203.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Gabriela Kowalska

Konkurs poetycki

 

Konkurs poetycki z WOKu (i nie tylko) na wiersz czterowersowy o tematyce szkolnej.


Tytuł konkursu: „Szkoła C-19”
 

Regulamin konkursu:
 

Wiersz zawiera maksymalnie 4 wersy.
 

Tematyka dotyczy, szkoły, nauczycieli, uczniów (w okresie pandemii).
 

Ma charakter pochwalny, (lub wyraża żal z powodu perspektywy zdalnego nauczania).
 

Termin: wiersze należy dostarczyć p. Robertowi Redlickiemu do końca września.
 

Najlepsze teksty zostaną zaprezentowane w czasie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.

 

Życzymy dobrej zabawy w trakcie tworzenia Waszych dzieł!

 

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

Robert Redlicki

Tydzień książek zakazanych

 

 

Idea tygodnia książek zakazanych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i dotyczy wolności czytania jako podstawowego prawa człowieka.

 

Książki są nośnikami myśli, często więc z powodów politycznych, społecznych, obyczajowych lub religijnych wiele z nich było i wciąż jest uznawanych za niebezpieczne.

 

Nauczycielki Biblioteki

Danuta Klimkiewicz i Małgorzata Białek

Integracja Oddziału Przygotowania Wojskowego

Klasa 1 OPW wzięła udział w Rajdzie integracyjno-szkoleniowym, który odbył się w dniu 16.09.2020r. Trasa obejmowała Babi Dół, dokąd młodzież dojechała kolejką PKM. Ze stacji zaś wyruszyła Jarem Raduni, by dotrzeć do Rutek. Zanim jednak stanęła na szlaku, odbyło się szkolenie z musztry. W czasie niełatwej pod względem wysiłkowym wędrówki wzdłuż rzeki uczniowie mieli okazję podziwiać malowniczą przyrodę kaszubskiego krajobrazu. A w czasie dłuższej nieco przerwy, wychowawca klasy Robert Redlicki przeprowadził z młodzieżą zajęcia integracyjne. W Rutkach na przystani kajakowej rozpalono ognisko, by posilić się pieczonymi kiełbaskami i kontynuować integrację grupy klasowej. Kadeci klasy pierwszej OPW dotarli do szkoły w Żukowie, maszerując kolumną dwójkową.

 

Wychowawca klasy I OPW

Robert Redlicki

Integracja klasy I TEP

 

Pierwsza wycieczka I klasy Technikum Eksploatacji Portów i Terminali, na której poznali najważniejsze elementy lotniska oraz wykonali poradnik dla podróżujących.

Ucząc się, marzą o wyprawach lotniczych!

Zbiórka dla schroniska zwierząt w Gdańsku

 

4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, jak co roku organizujemy zbiórkę rzeczy do schroniska.

W schronisku są potrzebne:

 • karma sucha i mokra dla psów i kotów,
 • żwirek,
 • obroże,
 • smycze,
 • koce,
 • ręczniki,
 • dywaniki,
 • stare pluszaki,

i wszystko co może umilić zwierzakom przetrwanie nadchodzącej zimy.

Przyniesione rzeczy można zostawiać przy portierni do 2 października.

 

W imieniu zwierzaków pięknie dziękujemy!

Samorząd Uczniowski

Konkurs z okazji Dnia Patrona

 

Z okazji Dnia Patrona Szkoły zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w konkursie wiedzy o Książętach Pomorskich.

Konkurs odbędzie się 30 września, o godz.11, sala 210.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do nauczycieli historii.

 

Nauczyciele historii

Wiesława Makowska i Patryk Landowski

Kiermasz podręczników
W dniach 14 - 18 września odbędzie się kiermasz książek.
Wszystkich zainteresowanych kupnem używanych podręczników zapraszamy do radiowęzła od 2 do 5 przerwy.

 

Samorząd Uczniowski

Plan lekcji

 

 

Uwaga!

 

Od dnia 14 września 2020 roku nastąpi zmiana planu lekcji - zobacz więcej

 

Narodowe Czytanie 2020

 

„Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”

Józef Czechowicz

 

Lekturą dziewiątej edycji Narodowego Czytania jest jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu Balladyna Juliusza Słowackiego. Balladyna to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Nasza szkoła, jak co roku włączyła się w akcję NARODOWE CZYTANIE. Tym razem wybrane fragmenty „Balladyny” J. Słowackiego uczniowie wraz z nauczycielami czytali, z podziałem na role, podczas poniedziałkowych lekcji. Z tej okazji na korytarzu przy bibliotece została zorganizowana wystawa.

 

Zebranie z Rodzicami uczniów klas I

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne w dniu 3 września 2020 roku wg poniższego harmonogramu:

 

 • klasa 1OPW (oddział przygotowania wojskowego) i 1TDK (technik transportu drogowego / technik transportu kolejowego) - godzina 17:00
 • klasy 1TEP (technik ekonomista / technik eksploatacji portów i terminali) i 1TL (technik logistyk) - godzina 18:00
 • klasy Branżowej Szkoły I Stopnia - godzina 19:00

 

Dyrekcja ZSZiO i wychowawcy klas pierwszych

 

Plan lekcji

W związku z wakatem na nauczycieli przedmiotów zawodowych, opublikowany plan będzie obowiązywał do 4.09.2020 roku.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

 

 

1 września 2020 roku o godzinie 9.00 Dyrekcja, pracownicy i uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor Gabriela Kowalska serdecznie przywitała zebranych, przedstawiła klasom ich wychowawców i wszystkim uczniom życzyła sukcesów, motywacji i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.

 

Następnie wychowawcy oprowadzili uczniów po szkole oraz przekazali im niezbędne informacje na temat funkcjonowania szkoły.

 

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w ZSZiO w Żukowie uczniowie klasy pierwszej Liceum Przygotowania Wojskowego udali się wraz z wychowawcą Robertem Redlickim na plac przy Kościele św. Jana w Żukowie, gdzie zapalili znicze pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski, by w ten sposób upamiętnić rocznicę wybuchu II wojny światowej."

 

O godzinie 11.00 odbyły się spotkania klas starszych z wychowawcami.

 

 

Nowy rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

 

Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021, udostępniamy listy od Pana  Dariusza Piontkowskiego Minister Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Bielang.

Życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021.

 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

List Pomorskiego Kuratora Oświaty na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Harmonogram rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

dla uczniów naszej szkoły

odbędzie się 1.09.2020 roku

wg następującego harmonogramu:

 

 • godzina 9.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych na boisku szkolnym

I LPW - wychowawca Robert Redlicki

I TEP - wychowawca Maja Chodasewicz-Parteka

I TL - wychowawca Michał Kostuch

I TDK - wychowawca Monika Chróścielewska

I Ba - wychowawca Małgorzata Stryjewska

I Bb - wychowawca Klaudia Jurewicz

I Bc - wychowawca Wioleta Cylka

 

 • godzina 11.00 spotkania pozostałych klas z wychowawcami w salach:

 

Klasa

Sala

Wychowawca

2GOT

305

Joanna Kazana

2GEK

202

Elżbieta Jacowicz

2GPL

303

Iwona Czechowska-Szczudrawa

2GBa

312

Aleksandra Ziółkowska

2GBb

204

Teresa Peplińska

2GBc

210

Ewa Skierka

2POT

i3

Szymon Świerczyński

2PSG

302

Katarzyna Dagiel

2PEK

203

Ennata Marchewicz

2PPL

205

Jolanta Szwed

2PBa

310

Weronika Miotk

2PBb

309

Kamila Sirocka

2PBc

i1

Katarzyna Kolator

3LOT

218

Marek Klimkiewicz

3LSG

219

Szymon Biernacki

3TEP

318

Danuta Klimkiewicz

3TKL

319

Anna Bielecka-Mateja

3az

209

Brygida Treder

3bz

02

Aleksandra Bronk

3cz

i2

Patryk Landowski

4TE

215

Lucyna Paluch

4TL

311

Agnieszka Rychert

4TKP

304

Celina Szwichtenberg-Cirocka

         

Drodzy uczniowie, w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie nas wszystkich informujemy, że: 

 

 • na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

 

 • uczeń, nauczyciel oraz inny pracownik szkoły nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

 

 • rodzic/prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się,

 

 • uczniowie klas pierwszych kierują się bezpośrednio na boisko szkolne, a uczniowie klas wyższych kierują się bezpośrednio do wskazanej powyżej sali lekcyjnej, w której zaplanowane jest spotkanie z wychowawcą,

 

 • każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce,

 

 • podczas poruszania się po szkole należy mieć zakryte usta i nos. Odsłonić usta i nos można dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej,

 

 • wszędzie należy zachować stosowny dystans, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

 

Dyrekcja 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

Mundury dla klasy I technik transportu kolejowego

 

Uczniowie klasy I technik transportu kolejowego są zobowiązani do zakupu i noszenia munduru galowego i stroju codziennego do szkoły.

 

Mundury galowe (garnitur i koszula dla chłopców; garsonka i koszula dla dziewcząt) można zakupić w  Firmie Produkcyjno - Handlowej Grzegorz Wydrowski w Kartuzach przy ulicy Rynek 5D. 

 

Koszulki  typu polo do stroju codziennego z logo klasy można zamówić poprzez e-mail u wychowawcy - mchroscielewska@gmail.com

 

 

Wychowawca klasy ITDK

Monika Chróścielewska

Lista kandydatów przyjętych do klas I w ZSZiO w Żukowie

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów przyjętych do klas I w ZSZiO w Żukowie

zobacz tutaj

 

Odwołane zebrania z rodzicami kandydatów do technikum

 

Informujemy, że zebranie z rodzicami kandydatów do technikum, zaplanowane na 18 sierpnia 2020 roku zostało odwołane.

 

Dyrekcja ZSZiO

 

Konsultacje z matematyki przed maturą poprawkową

Zapraszamy absolewntów naszej szkoły na bezpłatne konsultacje z matematki - poziom podstawowy.

 

Terminy konsultacji:

 

19.08.2020r. godz. 9.00

21.08.2020r. godz. 9.00

25.08.2020r. godz. 9.00

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8.09.2020 roku o godz.14.00. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych:

 

 

 

Oryginały świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć do szkoły od 13.08.2020 godz. 7.30 do 18.08.2020 godz. 15.00.

 

Uczniowie technikum muszą oddać powyższe dokumenty, aby otrzymać skierowanie na badania lekarskie.

 

Terminy badań lekarskich:

Technik transportu drogowego - 14.08 (Przychodnia Merkury, Gdynia) godz.12:00

Technik transportu kolejowego: 17.08 (9 osób), 18.08 (8 osób) - Kolejowa Medycyna Pracy Sopot godz. 7:15

Pozostałe zawody - 13.08.2020 w ZSZiO Żukowo

Technik logistyk - godz. 8:00

Technik eksploatacji portów i terminali - godz. 9.00

Technik ekonomista - godz. 10.15

Odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy Abiturienci!

 

Gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin maturalny!

 

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości  od 11.08.2020 roku w godzinach 8.00-15.00.

Proszę pamiętać przy odbiorze o maseczkach i dezynfekcji rąk i własnym długopisie.

 

W przypadku konieczność poprawienia egzaminu - przypominamy, że termin złożenia wniosku upływa 14.08.2020 roku. 

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8.09.2020 roku o godz.14.00. 

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2019/2020

Terminy praktyk dla uczniów Technikum

Terminy praktyk dla uczniów Technikum

 

01.06.2020 – 26.06.2020 – technik logistyk

01.07.2020 – 31.07.2020 – technik logistyk

15.06.2020 – 03.07.2020 – technik transportu kolejowego

06.07.2020 – 24.07.2020 – technik transportu kolejowego

01.06.2020 – 26.06.2020 – technik ekonomista

01.07.2020 – 31.07.2020 – technik ekonomista

01.08.2020 – 31.08.2020 – technik eksploatacji portów i terminali

Pracodawcy - praktyczna nauka zawodu

Lista zakładów pracy zainteresowanych przyjęceim uczniów na praktyczną naukę zawodu - zobacz tutaj

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Rekrutacja 2020/2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Drodzy uczniowie i absolwenci,

 

W poniedziałek 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia wg poniższego harmonogramu:

 

Etap pisemny

 

23.06.2020  godzina  10.00

 • AU.20 - sprzedawca
 • TG.07 – kucharz
 • AU.33  – technik eksploatacji portów i terminali
 • AU.22 – technik logistyk
 • AU.35 – technik ekonomista

 

23.06.2020  godzina  12.00

 • A.34 – technik eksploatacji portów i terminali
 • AU.46 – technik transportu kolejowego

Etap praktyczna:

 

22.06.2020 godzina 9.00

 • AU.46 – technik transportu kolejowego
 • AU.22 – technik logistyk
 • AU.33 – technik eksploatacji portów i terminali
 • A.44 – technik transportu kolejowego

 

22.06.2020 godzina 13.00

 • A.34 – technik eksploatacji portów i terminali
 • A.45 – technik transportu kolejowego

 

22.06.2020 godzina 16.00

 • A.30 – technik logistyk

 

25.06.2020 godzina 9.00 i 15.00

 • AU.35 technik ekonomista

 

26.06.2020 godzina 9.00

 • A.36 technik ekonomista 

 

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją, wytycznymi oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie zgłaszacie się do szkoły.

Życzymy Wam pytań nieławych, nietrudnych, ale takich, na które będziecie znali odpowiedzi.

Powodzenia!

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

 

Informacja dla zdających na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czytaj więcej

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap pisemny - czytaj więcej

Lista osób przystępujących do egzaminu - etap praktyczny - czytaj więcej

 

 

Komunikat

 

Informujemy, że w piątek 12 czerwca 2020 roku szkoła będzie nieczynna.

Zapraszamy w poniedziałek 15 czerwca 2020 roku.

 

 

Matura 2020 - informacje szczegółowe o przebiegu egzaminu

 

Drodzy Maturzyści,

 

W poniedziałek rozpoczynają się egzaminy maturalne. Szkoła jest już w pełni przygotowana na przyjęcie Was.

Dla sprawnego przeprowadzenia egzaminu, bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej prezentacją oraz listami zdających i stosowanie się do omówionych procedur.

Na listach zdających znajduje się informacja, o której godzinie zgłaszacie się do szkoły.

Życzymy Wam jasnego i otwartego umysłu, spokojnego i rzeczowego odczytania poleceń w arkuszu, kreatywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności, które nabyliście w trakcie nauki w szkole, a także wiary w siebie, opanowania stresu i ... szczęścia - słowem POWODZENIA podczas egzaminów maturalnych!

Dyrekcja

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

w Żukowie

 

Listy zdających - zobacz tutaj

Prezentacja - egzamin maturalny 2020 - zobacz tutaj

Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego

 

Drodzy Maturzyści!

 

Już w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku rozpoczniecie pisemne egzaminy maturalne. Egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić Wam i nauczycielom bezpieczne warunki. 

W związku z powyższym, proszę o dokładne zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminu maturalnego w ZSZiO w Żukowieu i bezwzględne ich stosowanie.

Powodzenia na maturze! 

49. konkurs „Rodnô Mòwa”

 

Zapraszamy uczniów ZSZiO oraz rodziców do udziału w 49. konkursie „Rodnô Mòwa”
Więcej informacji na stronie http://kartuskiecentrum.kultury.pl/konkurs-rodno-mowanowe-…/

 

Informacja dla uczniów uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły

 

Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły - warunki bezpieczeństwa:

 1. Należy zachować 4 m2 na osobę w sali, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczniów przy zachowaniu wytycznych z pkt. 1. 
 3. Pożyczanie przyborów szkolnych i podręczników między uczniami jest niedozwolone.
 4. Sala lekcyjna powinna być wietrzona co godzinę.
 5. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w swoich szafkach.

 

Informacja dla uczniów uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły:

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem.
 2. Zgłaszaj się na konsultacje poprzez kontakt mailowy z nauczycielem.
 3. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 5. Pamiętaj o przyniesieniu do szkoły własnego zestawu podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 7. Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 8. Okrycie wierzchnie pozostaw w swojej szafce szkolnej. 
 9. Przemieszczając się po terenie szkoły zawsze noś maseczkę. Dopuszcza się zdjęcie maseczki tylko w sali lekcyjnej, gdy wszyscy uczniowie i nauczyciel siedzą na swoich miejscach i np. czytają, wykonują zadania itp., ale już w sytuacji pracy przy tablicy, podjścia nauczyciela do ławki ucznia itp. należy ubrać maseczkę.
 10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 12. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 13. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 14. Noszenie munduru nie jest obowiązkowe.

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku.

 

 1. Od 18 maja 2020 roku dopuszcza się realizację na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych i  zindywidualizowanych ścieżek kształcenia. Nauczyciele w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami decydują o wyborze dalszej formy pracy.
 2. Od 25 maja 2020 roku dopuszcza się możliwość organizacji na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami dla maturzystów. Potrzebę konsultacji proszę zgłaszać do nauczycieli poszczególnych przedmiotów maturalnych.

 3. Od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza się możliwość organizacji na terenie szkoły: 

 • konsultacji z nauczycielami dla wszystkich uczniów. np. przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, poprawianie ocen niedostatecznych za I semestr, napisania zaległego sprawdzianu, wytłumaczenia trudnych zagadnień. 
  Potrzebę konsultacji może zgłosić nauczyciel, rodzic, oraz uczeń. Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać potrzebę konsultacji do nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. 
  W związku z możliwością organizacji konsultacji bardzo prosimy zarówno uczniów, jak i rodziców o bieżące śledzenie wiadomości wysyłanych przez e-dziennik.

 • egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Wszystkie spotkania na terenie szkoły będą odbywały się zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego. 

 

Harmonogram pracy Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego

 

Aktualizacja godzin pracy Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 

W podanych niżej godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego, po pozostawieniu przez Was numeru telefonu skontaktujemy się z Wami telefonicznie i pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację problemową.

 

 

Pedagog 

a.walentowska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-16.00

Wt 11.00-16.00

Śr 8.00-11.00

Czw 13.00-16.00

Pt 8.00-10.00

 

 

Psycholog

 a.kaminska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-13.00

Wt 8.00-11.00

Śr 10.00-16.00

Czw 8.00-12.00

Pt 12.00-16.00

 

Doradca zawodowy 

g.kowalska@zsziozukowo.pl

Wt 8.00-11.00

Śr 8.00-16.00

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Do 24 maja 2020 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. 

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - czytaj więcej

Świadectwa dla Abiturientów 2020

 

Drodzy Abiturieci Liceum Ogólnokształcącego i Technikum!

 

Serdecznie gratuluję  ukończenia kolejnego etapu edukacyjnego i życzę pomyślności podczas egzaminów maturalnych, powodzenia i wytrwałości w życiu prywatnym, pogody ducha nawet w najtrudniejszych sytuacjach oraz trafnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów. 

 

W dniu 24 kwietnia 2020 roku wychowawcy klas drogą mailową przekażą Wam odpowiednio zabezpieczone pliki ze skanem świadectwa ukończenia szkoły. 

Dbając o Wasze bezpieczeństwo, oryginały świadectw będą do odbioru w okresie zdawania egzaminów maturalnych. 

Osoby, które w trybie pilnym potrzebują oryginał świadectwa, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny lub mailowy ze szkołą. 

 

Bardzo proszę o śledzenie komunikatów na stronie szkoły, gdzie na bieżąco będą przekazywane informacje o terminie egzaminów maturalnych.

 

Dyrektor 

Gabriela Kowalska

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

 

Informujemy, że Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie przystąpił do ogólnopolskiego projektu "Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych". 

 

MILASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia oraz klas IV Technikum do wypełnienia ankiety na stronie http://bitly.pl/jRL3R

Kody dostępu do badania zostaną przesłane na Wasze skrzyniki e-mail.

 

Bardzo prosimy o udział w badaniu.

Więcej informacji - zobacz tutaj

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

Informacja dla pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawców

 

 

W związku z podpisaniem Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

Dziennik Ustaw, Dz.U.2020.568, art.15f

 

Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 

Art. 101. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

e) art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15f – z mocą od dnia 12 marca 2020 r.,

 

Zmiana planu lekcji od 30.03.2020

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 30 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 

Zarządzenie nr 4/2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 4/2020

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 - zobacz tutaj

 

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

 

Drodzy Rodzice,

Drodzy Uczniowie,

 

Z powodu kwarantanny jaką zostały objęte szkoły w Polsce Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej zaprasza Was w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających interwencji lub wsparcia do kontaktu przez e-dziennik lub przez maile podane poniżej.

 

Osoby, które korzystały z naszej pomocy w sposób stały również zapraszamy do kontynuowania kontaktu w celu omawiania bieżących sytuacji i porad związanych z podejmowaniem działań w Waszym życiu.

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej jest dla Was dostępny w dotychczasowych godzinach pracy. W tych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego, po pozostawieniu przez Was numeru telefonu skontaktujemy się z Wami (właśnie telefonicznie) i pomożemy rozwiązać zaistniałą sytuację problemową.

 

Pedagog a.walentowska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-16.00

Wt 11.00-16.00

Śr 8.00-11.00

Czw 13.00-16.00

Pt 8.00-10.00

 

Psycholog: a.kaminska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-15.00

Wt 8.00-14.00

Śr 8.00-16.00

Czw 8.00-14.00

Pt 8.00-16.00

 

Doradca zawodowy m.kuberska@zsziozukowo.pl

Pn 8.00-14.00

Pt 8.00-13.00

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny

Pedagog

Psycholog

Doradca zawodowy

Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia

 

Uwaga!

 

Kursy teoretycznego dokształcania zawodowego dla Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

Od dnia 27 marca 2020 r. zostanie uruchomione zdalne nauczanie  dla kursów teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodach: stolarz, elektryk, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych – klasy pierwsze, które powinny się rozpocząć w terminie od 23 marca do 23 kwietnia 2020 w Zespole Szkół Technicznych
w Kartuzach.

Materiały do nauki będą sukcesywnie umieszczane na  stronie internetowej zst.kartuzy.pl pod zakładką KURSY- ZDALNE NAUCZANIE (szczegółowy sposób korzystania z zasobów po otwarciu zakładki). Partie materiału do zapoznania i opanowania przez słuchaczy będą umieszczane cyklicznie, w odstępach 5-7 dniowych.

 

Od dnia 27 marca 2020 r. zostanie również  uruchomione zdalne nauczaniedla kursów teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w zawodach: tapicer (klasa druga), tapicer (klasa trzecia) kowal (klasa pierwsza), a od 31 marca dla kursu wędliniarz ( klasa trzecia) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.

 

Materiały do nauki będą umieszczane na stronie http://www.pcez-bytow.pl/ pod zakładką KSZTAŁCENIE ZDALNE.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Aleksandra Ziółkowska

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020

 

Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zdali obie części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2020.

 

Informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2020 został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

 

 1. Proszę pobrać deklarację - Załącznik 3 - dla uczniów i absolwentów: wersja DOCX lub wersja PDF
 2. Proszę wypełnić dokument komputerowo lub długopisem (pdf) – pismem drukowanym
 3. W przypadku pliku DOCX – wydrukować wypełniony dokument, podpisać czytelniei zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie
 4. Przesłać do szkoły pocztą elektroniczną na adres: zsziozukowo@wp.pl 

Platforma edukacyjna dla uczniów ZSZiO w Żukowie

 

Drodzy Uczniowie,

Wszystkie założone konta na platformie moodle zostały potwierdzone przez administratora i nie powinno już być problemów z przesyłaniem e-maili przez platformę.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, nauczyciele systematycznie pracują na platformie, dla większości jest to zupełnie nowe narzędzie, też się uczą :)

 

Kilka słów, co po kolei należy zrobić.

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do:

 

1. założenia konta na platformie https://moodle.zsziozukowo.pl/

2. sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym - każdy nauczyciel prześle Wam klucz dostępu do poszczególnych przedmiotów - klucz działa jak hasło, zatem należy je dokładnie przepisać.

3. realizacji przekazanych przez nauczyciela zadań.

 

Przypominamy o dostępności, krótkiego filmu jak obsługiwać platformę https://youtu.be/wxHTcvWDO5g

 

W przypadku problemów prosimy o kontakt drogą mailową moodle@zsziozukowo.pl

 

MEN pracuje nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady kształcenia na odległość. Po uchwaleniu rozporządzenia będziemy przekazywać dalsze informacje.

Dyrekcja ZSZiO

Platforma edukacyjna dla uczniów ZSZiO w Żukowie

 

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie,
 

 

Cytując słowa Pana Premiera – obecny czas, to nie jest czas wolny od zajęć, zmienia się tylko organizacja tych zajęć – wdrażamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie nauczanie na odległość przez platformę moodle, która dostępna jest na stronie internetowej http://moodle.zsziozukowo.pl/

Platforma ta nie wymaga instalowania żadnego programu lub aplikacji, potrzebny jest dostęp do internetu oraz jedno z urządzeń: komputer, telefon lub tablet.

W związku z powyższym przekazujemy kilka informacji:

 

Uczniowie są zobowiązani do:

 • bieżącego śledzenia wiadomości w dzienniku elektronicznym, stronie internetowej i szkolnym profilu facebook,
 • założenia konta na platformie http://moodle.zsziozukowo.pl/ zgodnie z instrukcją zamieszoną na stronie https://youtu.be/wxHTcvWDO5g
 • zapisania się na kursy dotyczące poszczególnych przedmiotów (nauczyciele poszczególnych przedmiotów przez dziennik elektroniczny przekażą jednorazowe klucze dostępu do poszczególnych przedmiotów)
 • systematycznego zapoznania się z zamieszczonymi materiałami przez nauczycieli oraz wykonania zamieszczonych zadań, testów itp.

 

Rodziców prosimy o dopilnowanie dzieci, by w czasie zawieszenia zajęć realizowały obowiązek szkolny przez platformę edukacyjną http://moodle.zsziozukowo.pl/

 

Życzymy wszystkim zdrowia,

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

 

Drodzy Uczniowie,

 

Z powodu kwarantanny, jaką zostały objęte szkoły w Polsce, Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny zaprasza Was w sytuacjach kryzysowych oraz wymagających interwencji lub wsparcia do kontaktu poprzez e-dziennik.

 

Osoby, które korzystały z naszej pomocy w sposób stały zapraszamy do kontynuowania kontaktu poprzez platformę e-dziennika, w celu omawiania bieżących sytuacji i porad związanych z podejmowaniem działań w Waszym życiu.

 

Zachęcamy również do zaglądania na szkolnego facebook’a, gdzie będziemy udostępniać artykuły związane np. z pracą z lękiem czy stresem dotyczącym ostatnich wydarzeń w kraju, a także o tematyce związanej z dążeniem do rozwoju np. poprzez skuteczne uczenie się, rozwijanie zainteresowań oraz kreatywnego wykorzystania czasu po nauce.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny

Pedagog

Psycholog

Doradca zawodowy

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, prosimy o kontaktowanie się ze szkołą pod numerem telefonu komórkowego: 668 213 866 lub pod adresem mailowym zsziozukowo@wp.pl.

 

W przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu, np. zaświadczenia, istnieje możliwość wysłania skanu  na podany przez Państwa adres mailowy.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, dokumenty będą do odbioru nie wcześniej niż na 30 marca br.

 

Komunikat

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym od poniedziałku 16.03. do odwołania szkoła będzie zamknięta dla osób z zewnątrz.

 

Administracja szkoły będzie dostępna drogą telefoniczną, mailową i pocztową.

 

Informacja dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia

 

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

 

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; to znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

 

Pomorski Kurator Oświaty

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 - 25 marzec 2020

 

Od 12 do 25 marca 2020 roku, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnkształcących w Żukowie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą prowadzone. 

Nauczyciele będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Uczniowie proszeni są o śledzenie e-dziennika Uonet+.

Dotyczy to szczególnie uczniów klas maturalnych i drugich klas Technikum.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia podczas nieobecności w szkole realizują przygotowanie zawodowe u pracodawców na dotychczasowych zasadach.

Planowane od 16 marca br. kursy zawodowe będą zawieszone.

 

Drogi Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Drogi Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Wiecej informacji na stronie Miniserstwa Edukacji Narodowej - zobacz tutaj

Komunikat

 

Zaplanowane na 20 marca br. zebranie z Rodzicami oraz Dzień Otwart Szkoły, ze względów bezpieczeństwa i obawy dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego, zostały odwołane.

 

Komunikat

 

Z uwagi na szybko zmieniającą się sytuację epidemiologiczną Decyzją Dyrekcji RCKIK w Gdańsku od 12.03.2020 do 31.03.2020 roku ODWOŁANE ZOSTAŁY WSZYSTKIE ZAPLANOWANE WYJAZDOWE AKCJE POBORU KRWI.
Osoby, chętne do oddania krwi zapraszamy do siedziby naszego Centrum w Gdańsku oraz do Oddziałów Terenowych.

W związku z powyższym zaplanowana w naszej szkole na 16 marca br. akcja poboru krwi nie odbędzie się.

 

Film instruktażowego dotyczący koronawirusa

II miejsce w finale I Konkursu Języka Angielskiego

 

W dniu 6 marca 2020 roku w siedzibie Szkoły Wyższej ATENEUM odbył się finał I Konkursu Języka Angielskiego dla szkół średnich.

Dwóch uczniów z naszej szkoły zmagało się z etapem pisemnym i ustnym konkursu. 

Wojtek Podrażka zajął II miejsce i tym samym wygrał indeks uczelni ATENEUM z opłaconymi dwoma semestrami studiów oraz voucher na FCE lub inny egzamin językowy w British Council.

Drugi uczeń Artur Mioduszewski jako finalista otrzymał kupon ze zniżką na egzamin językowy w British Council.

 

Serdecznie gratulujemy!

Nowy plan lekcji

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 9 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 

Zebranie z Rodzicami

 

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami,

które odbędzie się w piątek 20.03.2020

o godz. 17:00 dla klas starszych i o godz. 18:00 dla klas pierwszych.

 

Przed zebraniem, w godz. 15:00-17:00, będzie możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Rekrutacja 2020/2021

 

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

 

Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji dla wszystkich klas:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

 

Oferta edukacyjna 

 

Liceum Ogólnokształcące

 

 • klasa wojskowa (klasa przygotowania wojskowego pod patronatem MON) 
  • kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próba sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 26.05.2020r.
 • przedmioty nauczane w rozszerzonej podstawie programowej to język angielski i matematyka

 

Technikum

 

 • technik ekonomista - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim 
  • kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego, który odbędzie się 28.05.2020r.
 • technik rachunkowości - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
  •  kandydaci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego, który odbędzie się 28.05.2020r.
 • technik logistyk
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik transportu kolejowego - klasa mundurowa
 • technik transportu drogowego

We wszystkich klasach technikum przedmioty nauczane w rozszerzonej podstawie programowej to język angielski i matematyka.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Klasy sprofilowane (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne nauczane w szkole, praktyka u pracodawcy):

 • magazynier-logistyk
 • ślusarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

Klasy wielozawodowe (przedmioty ogólnokształcące nauczane w szkole, przedmioty zawodowe teoretyczne na kursach zawodowych, praktyka u pracodawcy).

 

Nowy plan lekcji

 

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

obowiązującymi od dnia 2 marca 2020 roku. 

Plan lekcji - zobacz tutaj 

 

Spotkanie dla maturzystów

 

W piątek 21.02.2020 uczniowie ostatnich klas Liceum i Technikum mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy, osiągnięciami i zasadami rekrutacji do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. 

 

Szkolenie wojskowe klas drugich LO

 

20 lutego 2020 roku uczniowie klas 2LSG i 2LOT odbyli szkolenie z taktyki piechoty lekkiej. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach realizacji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Ferie zimowe

 

 

Życzymy wszystkim uczniom miłych, bezpiecznych ferii zimowych
oraz odpoczynku po trudach ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy.
Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć.
Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.
Mamy nadzieję, że 27 stycznia wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci,
z nową energią do pracy!

 

Srebrna Tarcza PERSPEKTYW 2020

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w Rankingu Techników 2020
nasze Technikum im. Książąt Pomorskich zajęło:

 

2 miejsce w powiecie kartuskim

16 w województwie pomorskim

224 miejsce w Polsce.

 

W roku poprzednim byliśmy na 244 lokacie, a dwa lata wcześniej 295.

To ogromny sukces naszej szkoły!

Przysługuje nam tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

Polonez maturzystów 2020 na kartuskim Rynku

Już po raz dwunasty maturzyści naszej szkoły w towarzystwie młodzieży z pozostałych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zatańczyli poloneza na rynku w Kartuzach.
Korowód poprowadzili przedstawiciele władz gminy i powiatu - burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z zastępcami Sylwią Biankowską i Wojciechem Jaworowskim, starosta powiatu Bogdan Łapa i wicestarosta Piotr Fikus oraz Jolanta Tersa, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Taniec zakończył się modlitwą i błogosławieństwem w kościele pod wezwaniem św Kazimierza.
Od kilku lat tradycję tę celebrują jeszcze cztery powiaty. W tym samym czasie poloneza odtańczono w Poznaniu, Łowiczu, Świdnicy i Zakopanem.

Orszak Trzech Króli w Żukowie

W dniu 6 stycznia, tradycyjnie jak co roku, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Orszaku Trzech Króli. Szczególną rolę w orszaku odegrali uczniowie klas mundurowych, którzy zabezpieczali przemarsz uczestników orszaku oraz przygotowali ostatnią stację "Brama do Nieba".

Studniówka 2020

 

"Bo coś w szaleństwach jest młodości,

wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu.

Co jest mądrzejsze od mądrości

i rozumniejsze od rozumu."

Leopold Staff

 

W dniu 4 stycznia 2020 roku w Rezydencji VIKTORIA krokiem tradycyjnego poloneza swój wielki bal studniówkowy rozpoczęli nasi maturzyści. 

Były eleganckie stroje, wspomnienia lat nauki oraz wspaniała zabawa. 

 

 

 

 

 

 

Matury próbne

 

Przypominamy, że w dniach 2-7 stycznia 2020 roku odbywać się będą matury próbne dla uczniów ostatnich klas LO i Technikum.

W tych dniach uczniowie pozostałych klas nie będą mieli lekcji - są to dni wolne od zajęć edukacyjnych 

 

Terminy egzaminów matury próbnej:

 

2.01.2020 - 9:00 - język polski, poziom podstawowy

 

3.01.2020 - 9:00 - matematyka, poziom podstawowy

 

7.01.2020 - 9:00 - język angielski i język niemiecki, poziom podstawowy

 

7.01.2020 - 12:00 - poziom rozszerzony (język polski, język angielski, matematyka, geografia, biologia, chemia, wos, historia, filozofia)

 

Uczniowie przychodzą na godzinę 8:00. Przynoszą dowód osobisty/legitymację i czarny długopis.

 

Obowiązują stroje galowe/mundury.

 

Życzenia

Bezpłatne badania mammograficzne w Żukowie

 

8 stycznia 2020 w godzinach od 9.00 do 15.00 w Żukowie będzie możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.

 

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat (urodzone w latach 1951 - 1970), które są ubezpieczone, nie są leczone
z powodu raka piersi a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii

po upływie 12 miesięcy

 

Badania wykonywane są przez firmę LUX MED w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ
i nie wymagają skierowania lekarskiego.

 

Firma LUX Med uprzejmie prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym proszę przygotować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie 8 stycznia 2020 w godzinach od 9.00 do 15.00

w Żukowie przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Mariacki (od strony Straży Pożarnej).

 

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Przedświąteczne lekcje po włosku!!!

 

 

Klasa 1 Technik Logistyk i Technik Eksploatacji Portów i Terminali zdobywają doświadczenie zawodowe w pięknej Italii.

Bożonarodzeniowy klimat, średniowieczny urok miasta, pyszna pizza i doborowe towarzystwo!

Czego chcieć więcej ... jutro Mediolan.

Gala Stypendystów

 

Dziewięcioro uczniów i uczennic naszej szkoły odebrało stypendia podczas specjalnej gali, która została zorganizowana w poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wręczał je m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Stypendia były przyznawane za osiągnięcia sportowe oraz naukowe w dwóch kategoriach. Pierwsza to stypendia przyznawane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego". Otrzymują je finaliści i laureaci konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, a także uczniowie z wysoką średnią ocen i uzdolnieniami z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. W tej kategorii stypendium otrzymała jedna nasza uczennica: Ewa Myślisz.

 

Druga kategoria to stypendia przyznawane w ramach projektu  „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Stypendia te otrzymują uczniowie szkół zawodowych, nie tylko dobrzy w nauce, ale i świetnie radzący sobie z przedmiotami zawodowymi. Jesteśmy niezwykle dumni, że w tej kategorii do stypendia otrzymało aż  dziewięcioro uczniów i uczennic z naszego Technikum: Ewa Myślisz, Kinga Gruchała, Alicja Tomaczkowska, Seweryn Piotrowski, Weronika Cygert, Weronika Goszka, Karolina Warmowska, Agnieszka Serkowska, Aleksandra Kunikowska.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

 

Warto pamiętać, że punkty w rankingu do stypendium uzyskuje się nie tylko za wysokie średnie z przedmiotów zawodowych, ale również za sukcesy w konkursach z przedmiotów zawodowych oraz realizację staży unijnych (szersze informacje na ten temat u p. Ziółkowskiej).

Zapraszamy do udziału w kolędowaniu 2019

 

Jedną z najpiękniejszych tradycji czasu Bożego Narodzenia jest wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, a także ich słuchanie, bo dźwięki tych popularnych melodii w okresie świątecznym docierają do nas z najróżniejszych stron!

Całą społeczność szkolną serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym kolędowaniu, które wprowadzi nas w świąteczną atmosferę już w piątek 20.12.2019r.

Wszystkich chętnych do zaśpiewania kolędy, pastorałki czy świątecznej piosenki zapraszamy do włączenia się w tegoroczne kolędowanie. Występować można solo, w duetach, zespołach, a także całą klasą. Śpiewać można przy akompaniamencie własnych instrumentów. 

 

Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmuj: ks. Sylwester Malikowski  i  ks. Maciej Silikowski

 

Termin zgłoszenia: 17 grudnia 2019 roku.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię/Imiona  i  Nazwisko/Nazwiska osób występujących lub w przypadku występu klasowego klasę.
 2. Tytuł kolędy/pastorałki/świątecznej piosenki.
 3. Podkład muzyczny oraz tekst w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

 

5 grudnia 2019 roku uczniowie klas pierwszych technikum wzięli udział w warsztatach dotyczących zagadnień związanych z problematyką HIV i AIDS.

Warsztaty przeprowadziła Pai Marzena Kozłowska – terapeutkę uzależnień.

Głównym celem warsztatów było promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV.

Część pierwsza polegała na wypełnieniu przez uczniów ankiet z zakresu wiedzy o HIV/AIDS.

Uczniowie z najlepszymi wynikami zostali nagrodzeni dyplomami i grami planszowymi.

 

Organizatorem akcji – „TO WARTO WIEDZIEĆ”

był Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach.

Finansowe wsparcie przy akcji udzieliła gmina Żukowo.

 

Serdecznie dziękujemy!

 

Finaliści:

 

Hinz Amelia 1PPL

Lange Grzegorz 1GEK

Maderski Tadeusz 2LOT

Wrotna Dominika 3LBN

Buczkowska Amelia 1PPL

Machola Wiktoria 1GOT

Brzeska Karolina 3TKP

Rybakowski Dominik 2TEP

 

Gratulujemy!

Gala 85 lat ZUS – Łączymy Pokolenia

Od bieżącego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w autorskim projekcie edukacyjnym Lekcje ZUS oraz Olimpiadzie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Celem projektu jest podwyższenie świadomości młodego pokolenia Polaków, jak ważnym aspektem w życiu dorosłym są ubezpieczenia społeczne.

Uczniowie pierwszych klas ekonomicznych w dniu 5 grudnia 2019 roku wzięli udział w uroczystej Gali z okazji 85-lecia ZUS, która obchodzona była pod hasłem „85 lat ZUS – Łączymy Pokolenia”.

Podczas Gali uczniowie obejrzeli film przedstawiający historię ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich, wzięli udział w debacie na temat przyszłości ubezpieczeń, a także wysłuchali recitalu Katarzyny Rogalskiej "Tylko echo". Gala była także praktyczną lekcją savoir vivre dla młodzieży.


Relację z Gali przedstawiono w Panoramie na TVP3 https://gdansk.tvp.pl/45643776/05122019-1830

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Uczniowie naszej szkoły Ewa Myślisz i Sławomir Wica otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Znaleźli się w gronie około 200 najlepszych uczniów województwa pomorskiego, którzy otrzymali to wyróżnienie. Uroczystość odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Olimpiada ZUS - Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

 

W dniu 2 grudnia uczniowie klas ekonomicznych wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rywalizacja o udział w drugim etapie była ogromna i jeszcze się nie zakończyła. 5 uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów i zgodnie z regulaminem w dniu 9 grudnia o godzinie 11.00 odbędzie się dogrywka.
Trzymamy kciuki!

Powiatowy Konkurs Wiedzy Transportowej

 

29 listopada odbył się w naszej szkole konkurs pt. Transport a rozwój gospodarczy kraju, którego celem jest zainteresowanie młodzieży branżą transportowo-motoryzacyjną. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą różnych gałęzi transportu, geografii oraz motoryzacji. Najwiecej emocji dostarczył etap 1 z 10, którego zwycięzcy finaliści musieli nie tylko dobrze odpowiadać na pytania, ale również wykazać się niezłą taktyką eliminowania przeciwników. Do wielkiego finału dotarli uczniowie ze szkoły w Sierakowicach, wśród których I miejsce wywalczyła Julia Jereczek. II miejsce zdobyła Agnieszka Brzezińska a miejsce III zdobył Daniel Weremczuk. 

Na wyróżnienie zasługuje także Maks Wierzba z klasy I GPL, który z najlepszym wynikiem dostał się do etapu 1z10. 

Dziękujemy Pani Elżbiecie Szczypior-Ros oraz uczniom Branżowej Szkoły i Zespołu Szkół z Sierakowic za udział w turnieju oraz gratulujemy sukcesu!

II miejsce w piłce ręcznej chłopców

 

18 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkły brali udział w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej Chłopców.
Do udziału w turnieju zgłosiło się pięć szkół. Grano systemem każdy z każdym.
W pierwszym meczu nasi uczniowie pokonali uczniów z ZST Kartuzy 7:3
W drugim meczu musieliśmy uznać wyższość I LO Kartuzy 11:4.

Następnie naszymi rywalami byli uczniowie ZSZiO Kartuzy i ZST Somonino. Oba mecze wygraliśmy, kolejno 7:15 i 2:15.

 

Kolejność końcowa:

 I LO Kartuzy

 ZSZiO Żukowo

 ZSZiO Kartuzy

 ZSP Somonino

 ZST Kartuzy

Dzień Życzliwości

 

W czwartek 21.11.2019 r. będziemy obchodzić Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Liczymy, że wszyscy tego dnia będą mieć na sobie żółty akcent symbolizujący radość. 

Uczniowie przy wejściu do szkoły otrzymają naklejkę - uśmiechniętą buźkę na żółtym tle, aby każdy tego dnia pamiętał o optymizmie.
W tym dniu na korytarzu II p. znajdzie się „kącik życzliwości” – tablica, na której będzie można umieszczać serdeczne pozdrowienia. 
Dodatkowo na drzwiach sal lekcyjnych pojawią się życzliwe i motywujące sentencje, które będzie można zostawić sobie lub komuś podarować.

Mamy nadzieję, że ten dzień poprawi nastrój wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, a także, że będziemy pamiętać o uśmiechu i życzliwości każdego dnia!

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiada Statystyczna

 

6 listopada 2019 odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia  XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którą  organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z zagadnieniami olimpijskimi zmierzyli się ekonomiści z Technikum. Do rozwiązania otrzymali 30 pytań testowych,  zadanie z podstaw ekonomii oraz pytanie opisowe na temat „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.

 

 

Natomiast 7 listopada uczniowie naszej szkoły przystąpili do zawodów szkolnych IV edycji Olimpiady Statystycznej. Organizatorem Olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Z kolei w tym konkursie należało wykazać się umiejętnościami  z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych i sprawnością matematyczną.

 

Życzymy sukcesów!!!

Szkolny Dzień Kariery

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną na SZKOLNY DZIEŃ KARIERY, który odbędzie się dnia 22.10.2019r. Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery czyli OTK, w terminie 21.10.2019r. - 27.10.2019r. pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego– wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia ona tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Inicjatorem OTK jest Stowarzyszenie  Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach SZKOLNEGO DNIA KARIERY uczennice i uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkania ze specjalistami z zakresu kreowania kariery edukacyjno – zawodowej. Tego dnia na szkolnej auli odbędą się spotkania z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz z Pracodawcami.

Serdecznie zapraszamy!

 

Plan Szkolnego Dnia Kariery

2. godz. – Powiatowy Urząd Pracy – Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej

                  1 GOT, 1POT, 1GPL

3. godz. – Powiatowy Urząd Pracy – Oferta PUP dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

                   2bz, 3 LBN, 4TEL

4. godz. – Wyższa Szkoła Bankowa – Zawody przyszłości

                  2az, 2cz, 3LBN, 3LSG

5.godz. – Wyższa Szkoła Bankowa – Zawody przyszłości

                  4TEP, 4TTK, 4TEL

6.godz. – Danfoss – Pracodawca – Zapoznanie z branżą

                  2az, 2bz, 2cz

7.godz. – Sun Sol – Pracodawca – Zapoznanie z branżą

                  2TEP, 2TKL, 2LOT, 2LSG

Euro Code Week 2019

 

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w Europejskim Tygodniu Kodowania, który odbywał się na całym świecie. W ramach tego projektu zorganizowano ogólnie 69130 różnych wydarzeń związanych z kodowaniem. Okazało się, że najwięcej działań związanych z kodowaniem w stosunku do populacji odbyło się na Malcie - 501. Drugim krajem w rankingu liczby działań jest Polska - 15313 wydarzeń. My zorganizowaliśmy 3 działania:

 • Szkoła w kodzie QR – gra terenowa w budynku naszej szkoły opracowana przez P. Katarzynę Dagiel
 • Szyfrowanie – kodowanie na wesoło – przysłowia i sentencje zakodowane przy pomocy różnego rodzaju szyfrów przez P. Radosława Pleszyniaka
 • odKoduj historię – turniej gier planszowych z wplecionymi pytaniami dotyczącymi patronów naszej szkoły pod opieką P. Hanny Szymańskiej

 

Szkodliwe działanie epapierosów

Poniżej publikujemy materiały Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące szkodliwości palenia e-papierosów.

Link do materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Bezpiecznie w Sieci #2

Czy potraficie chronić treści, które udostępniacie online? Czy wiecie, jak bezpiecznie korzystać z technologii, by nie zostać ofiarą cyberataku i kradzieży danych? Czy wiecie, jak poradzić sobie z cyberprzemocą? Czy musimy bać się sztucznej inteligencji? Na te i inne pytania związane z bezpieczeństwem w Internecie szukali odpowiedzi uczniowie klasy 3 TL uczestnicząc dnia 17.10.2019r. w wykładach zorganizowanych w ramach konferencji BEZPIECZNIE W SIECI #2. Organizatorem wydarzenia była Strefa Startup w Gdyni. Było ciekawie, inspirująco a poruszane tematy dały wszystkim uczestnikom do myślenia. Czy aby na pewno bezpiecznie poruszamy się w Internecie? Sami zobaczcie!

Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego

W dniu 5 października uczniowie klas mundurowych ZSZiO w Żukowie wzięli udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Józefa Piłsudskiego w Kartuzach. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza, po czym nastąpił uroczysty przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, szkół i organizacji oraz zaproszonych gości pod pomnik Józefa Piłsudskiego. tam nastąpiło uroczyste poświęcenie pomnika. Młodzież naszej szkoły godnie reprezentowała Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Żukowie.

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019

4.10 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Klasy Szkoły Branżowej I Stopnia idą na praktyki zawodowe.

Integracja klas pierwszych

Początek roku szkolnego jest dla wszystkich ważnym i zarazem trudnym momentem. Wrzesień jest miesiącem, w którym uczniowie i nauczyciele podejmują nowe wyzwania, związane choćby z trudem codziennego wstawania i systematycznego przygotowywania się do zajęć.  Jednym z trudniejszych zadań jakie stoją przed uczniami jest powrót do funkcjonowania w grupie. Po okresie rozluźnienia trzeba wrócić do systemu jaki obowiązuje w szkole, komunikowania się z rówieśnikami i poszukiwania po raz kolejny swojego miejsca.  W naszej szkole we wrześniu uczniowie klas I uczestniczyli w różnorodnych działaniach mających na celu integrację zespołu klasowego. Klasy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum uczestniczyły w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odbywających się podczas obozu czy wycieczek klasowych. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia korzystają z możliwości zintegrowania się podczas wyjść klasowych w ramach rajdów czy wycieczek, również w towarzystwie pedagoga czy psychologa szkolnego. Dzięki działaniom integracyjnym podejmowanym przez nauczycieli uczniowie mogą poznać siebie nawzajem, co pozwala im znacznie lepiej funkcjonować w szkole. Praca taka ułatwia budowanie udanych, pozytywnych relacji z koleżankami i kolegami. Pozwala to także na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym.

Martyna Kuberska

Europejski Tydzień Sportu

W dniach 23-27 września w naszej szkole w czasie dużych przerw odbywały specjalne ćwiczenia dla uczniów, podzielone na strefy aktywności. Było to związane z Europejskim Tygodniem Sportu.

Targi Trako 2019

Dnia 27.09.2019r. uczniowie Technikum klas 2,3,4 uczący się w zawodzie Technik Transportu Kolejowego wzięli udział w Dniu Edukacji i Kariery TRAKO 2019. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to drugie co do wielkości spotkanie wystawiennicze branży transportu szynowego w Europie. W tegorocznej edycji Targów TRAKO 2019 udział wzięło ponad 700 wystawców z 30 krajów, reprezentujących przewoźników, producentów taboru i infrastruktury oraz ich dostawców. Transport szynowy to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, wykorzystujący innowacje technologiczne. Jest to również branża zainteresowana pozyskaniem nowych pracowników.

Podczas Dnia Edukacji i Kariery TRAKO 2019 pani wicedyrektor Anna Darul podpisała porozumienie dotyczące współpracy naszej szkoły z POLREGIO w zakresie programów edukacyjnych, praktyk i programów stażowych dla uczniów, o czym można przeczytać na portalu Rynek Kolejowy.

Ponadto w ramach Dnia Edukacji i Kariery wystawcy Targów TRAKO zaprezentowali najciekawsze oferty pracy, staży i praktyk. Głównym celem spotkań była możliwość bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań, pracodawców i pracobiorców, także w perspektywie wyboru kierunku studiów, ich specjalizacji. W ramach Dnia Kariery można było także nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która przede wszystkim zaprezentowała najnowsze, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zapraszamy do fotorelacji. 

Pomorze na morze

Dnia 17 września uczniowie klas 3az i 3 bz Branżowej Szkoły
Pierwszego Stopnia uczestniczyli w rejsie żaglowcem "Zawiszą Czarnym"
po Zatoce Gdańskiej, jak również wzięli udział w lekcji samorządności
prowadzonej przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. A wszystko to w ramach akcji POMORZE NA MORZE 2019. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu:

https://zeglarski.info/artykuly/wystartowala-wrzesniowa-akcja-pomorze-na-morze-2019/

Narodowe Czytanie 2019

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji "Narodowe Czytanie". Wspólne czytanie  wybranych nowel odbędzie się w naszej szkole w piątek 06. września o godzinie 11:00 w auli.

 

© Copyright - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap